imageŘízení rizik

V EAM představuje řízení rizik nedílnou součást každodenní činnosti. Řízení rizika je především zaměřeno na kapitálový trh, tržní riziko (kolísavost), kreditní rizika a likvidní rizika. Kromě toho také řídíme operační rizika, která jsou ovlivňována vnitřními faktory, jako například zaměstnanci, strukturami, systémy a vnějšími událostmi.

 

 

Pravidelné reporty

V případě, že jsou stanovené limity překročeny, jsou management a všechna příslušná oddělení okamžitě informovány. Opatření nutná ke zmírnění případných negativních dopadů jsou přijata do 24 hodin.

 

Systém kontroly

Systém řízení rizik samotný podléhá pravidelnému monitorování: jeho fungování a spolehlivost kontrolují vnitřní a vnější mechanismy. Vnitřní kontrolu provádí Revize, zatímco vnější kontrolu provádí auditoři a dozor nad finančními trhy. Naše audity provádí firma Ernst & Young.