Zmena názvu fondu ESPA CESKÝ FOND PENEŽNÍHO TRHU na ESPA CESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISU

ERSTE-SPARINVEST KAG oznamuje svým podílníkum, že s úcinností od 20. 4. 2012 dochází ke zmene jména fondu z puvodního ESPA CESKÝ FOND PENEŽNÍHO TRHU (ISIN AT0000659008, AT0000659016, AT0000659024) na ESPA CESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISU.
Zmena je vyvolána novým legislativním požadavkem na kategorizaci podílových fondu. Strategie fondu, která je uvedena ve statutu, zustává nezmenena, takže tato zmena nemá žádný prímý dopad na podílníky fondu. Portfolio fondu je konstruováno jako konzervativní s tím, že jsou nakupovány dluhopisy s krátkou dobou splatnosti a tedy minimálním úrokovým rizikem. ESPA CESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISU patrí do kategorie dluhopisové fondy.

Zmena byla schválena Rakouským úradem dozoru nad financním trhem (FMA). Další informace k tomuto fondu naleznete na stránkách www.sparinvest.com nebo obdržíte v pobockách Ceské sporitelny, a. s.
 


„Tento text je reklamní informace. Našimi komunikacními jazyky jsou nemcina a anglictina. Prospekt (a také jeho prípadné zmeny) byl uverejnen v rakouském deníku "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" v souladu s ustanoveními zákona o investicních fondech („InvFG“) z roku 1993 v jeho aktuálne platném znení. Zájemci si prospekt mohou bezplatne vyzvednout jak v sídle spolecnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. tak i v sídle Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien (depozitní banka). Presné datum posledního uverejnení a poprípade další místa, kde je prospekt možno obdržet, jsou uvedeny na domovské stránce ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com). Tyto podklady jsou doplnující informací pro naše investory a byly vypracovány na základe vedomostí tech osob, které byly ke dni redakcní uzáverky poverené jejich prípravou. Naše analýzy a hodnocení mají všeobecný charakter a neberou ohled na individuální potreby našich investoru, hlavne so se týce výnosu, danové situace nebo ochoty prijímat rizika. Nejde tedy o osobní doporucení. Vývoj historických hodnot nedovoluje dospet ke spolehlivým záverum na budoucí vývoj fondu. Vezmete prosím na vedomí, že investice do cenných papíru predstavuje krome propagovaných šancí také urcitá rizika. Údaje o omezení prodeje fondu americkým státním príslušníkum najdete v „úplném prospektu“. Tiskové chyby a omyly jsou vyhrazené.“