FAQ

Podílové fondy shromažďují finanční prostředky od investorů, za které pak profesionální správce, kterým je invetiční společnost, nakupuje různé investiční instrumenty (dluhopisy, akcie, nástroje peněžního trhu, alternativní investice), čímž rozkládá riziko a tak ho každý podílník nese méně, než kdyby investoval sám do jednotlivých titulů. Podílník má podle svého postoje k riziku a podle představ o délce své investice možnost si vybrat z různých typů fondů, které mu vyhovují.


„Cena" nebo „hodnota“ (čistá hodnota aktiv) jednoho podílového listu fondu odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurz podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu.  Tato cena se určuje denně.

 


 Investovat do podílových listů můžete již od 100 Kč!  Na mezinárodní burzy tak můžete vstoupit i s nízkými investovanými částkami. 

 

 


Všechny otevřené podílové fondy společnosti Erste Asset Management můžete nakupovat a také opět prodávat denně. Cena podílového listu fondu a zpětném odkupu se stanovuje denně podle objektivních a ověřitelných metod oceňování.

Klíčové informace pro investora a info listy fondů vám poskytnou více informací ohledně podílových fondů.

 


Pokud klient nemá s Českou spořitelnou (ČS) sjednanou Obstaravatelskou smlouvu, musí se dostavit na pobočku ČS k jejímu podpisu. Klient spolu s Obstaravatelskou smlouvou podepisuje současně volné investování, díky kterému stačí pro nákup podílových listů vybraného fondu zaslat peníze přímo na jeho běžný účet a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů, které je mu přiděleno. Na pobočku ČS stačí přijít pouze jednou a poté již klient může investovat do vybraného fondu bez dalších dodatků.


Syntetický ukazatel rizikovosti (SRRI*) odkazuje na velikost kolísání hodnoty fondu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice.  Tento syntetický ukazatel je průběžně přepočítáván a je součástí dokumentu Klíčové informace pro investora (KIID). Zařazení fondu do příslušné skupiny není spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje investice a v průběhu času se může měnit. Ani nejmenší riziková skupina však neznamení bezrizikovou investici.   

 

*) Syntetický ukazatel ("Synthetic Risk and Reward Indicator")

Ani nejnižší skupina neznamená investici bez rizika. Ani tato stupnice nestanovuje cíl nebo záruku. Syntetický ukazatel je stanovován pro každý fond zvlášť.

Syntetický ukazatel - Rizikové kategorie - Intervaly volatility

1 Nízké riziko  0%  až 0.5%
2                      0.5%  až 2.0%
3                      2.0%  až 5.0%

4  Střední riziko 5.0%  až 10.0%

5  Vysoké riziko  10.0%  až 15.0%
6                            15.0%  až 25.0%
7                            25.0% a více

Jak se počítá syntetický ukazatel

Volatilita („náchylnost ke kurzovým výkyvům“) se stanovuje na základě týdenních údajů („výnosů“) podílového fondu v průběhu posledních pěti let. Pokud je historie daného podílového fondu příliš krátká, může se použít výkonnost srovnatelných aktiv nebo alternativní metody stanovené zákonem.   V případě vyplácení dividendy, jsou ve výpočtu rovněž zohledněny. Volatilita a rovněž i syntatický ukazatel neukazují směr výkyvu, ale uvádějí všeobecnou náchylnost k výkyvům.   Např. volatilita o hodnotě 3.0% znamená, že hodnota podílového fondu se pohybovala plus/mínus 3 % za posledních pět let anualizovaně. 

Rizika, která nejsou obsažena v rizikových kategoriích a jsou důležitá pro fondy:

1.   Úvěrové riziko spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek.      

2.   Riziko vypořádání je spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě.   

 3.  Likviditní riziko spočívá v tom, že určitý majetek speciálního fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že speciální fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům ze žádostí o odkoupení cenných papírů vydávaných speciálním fondem, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cennýh papírů vydávaných speciálním fondem. 

4. Tržní riziko vyplývá z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku v majetku speciálního fondu.

5. Operační riziko je způsobené vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí.

 


Investice do podílových fondů není pojištěna vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o vklad, ale o investici do cenných papírů. Nad investicemi a obchody dohlíží státní orgán Česká národní banka, která se řídí přísnými pravidly vymezenými zákonem a Česká spořitelna, která kontroluje výpočty a hospodaření. Každý podílník má možnost sledovat denně vývoj své investice (kurz podílového listu) na oficiálních stránkách www.erste-am.cz nebo na stránkách www.investicnicentrum.cz

 


Náklady a poplatky podílového fondu jsou pro investora jasně uvedeny ve Statutu fondu a také v dokumentu Klíčové informace pro investory (KIID).  Většina podílových fondů distribuovaných prostřednictvím České spořitelny uplatňuje vstupní poplatek splatný jednorázově při nákupu podílových listů. Poplatek za obhospodařování se průběžně promítá do "kurzu" podílového listu fondu a tím i do zhodnocení investice. Výstupní poplatky jsou zpravidla nulové.  


Tento časový údaj je pouze doporučený, své podílové listy můžete v zásadě kdykoli prodat. Smyslem tohoto horizontu je co nejvíce omezit vliv krátkodobého kolísání finančích trhů na celkové zhodnocení investice - čím je potenciální kolisání vyšší, tím je delší doporučená doba, po kterou je vhodné ve fodnu setrvat.