Oznámení o začlenění ISČS do Erste Asset Management

18. listopadu 2015 došlo k pravomocnému zápisu přeshraniční fúze Investiční společnosti České spořitelny a společnosti Erste Asset Management GmbH do rakouského obchodního rejstříku.

Tím oficiálně došlo k jejímu začlenění do struktury společnosti Erste Asset Management GmbH, a stala se tak její pobočkou v České republice pod názvem Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.

Společnost Erste Asset Management GmbH je tak právním nástupcem ISČS a tento krok se klientů (podílníků fondů) a jejich stávajících investic nijak nedotkne, správa fondů bude nadále probíhat v České republice. Již v minulosti byla ISČS 100% dceřinou společností Erste Asset Management.

K výše uvedenému datu došlo k úpravě statutů jednotlivých fondů, do kterých byla promítnuta informace o změně obhospodařovatele podílových fondů.

Se změněným zněním jednotlivých statutů se mohou podílníci ode dne 20. listopadu 2015 seznámit na www.investicnicentrum.cz.