Oznámení - změna statutů fondů a Klíčových informací pro investory (KIID)

O z n á m e n í

 

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,

jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,

se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO 04107128, oznamuje, že s účinností ode dne 1. dubna 2016 byly přijaty aktualizované texty statutů níže vyjmenovaných

  1. standardních podílových fondů:

ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond,

ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,

ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,

FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSů - otevřený podílový fond,

GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond,

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond,

Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond,

Smíšený fond - otevřený podílový fond,

Sporobond - otevřený podílový fond,

Sporoinvest - otevřený podílový fond,

Sporotrend - otevřený podílový fond,

TOP STOCKS - otevřený podílový fond,

TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond,

KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,

VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

YOU INVEST solid - otevřený podílový fond,

YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond,

YOU INVEST active - otevřený podílový fond,

  1. speciálních podílových fondů:

CERTIFIKÁTOVÝ FOND - otevřený podílový fond,

DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond,

FOND STÁTNÍCH DLUHOPISů – otevřený podílový fond,

Globální akciový FF - otevřený podílový fond,

Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond,

LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond,

MPF 10 - otevřený podílový fond,

MPF 30 - otevřený podílový fond,

OPTIMUM – otevřený podílový fond,

Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,

Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond,

Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond,

  1. fondů kvalifikovaných investorů:

IPF 10 - otevřený podílový fond,

IPF 35 - otevřený podílový fond.

 

Ve statutech byly provedeny aktualizační změny související

  • s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů (článek II odstavec 9 statutů),
  • s přeformulováním ustanovení článku IV odst. 1 a odst. 3 statutů,
  • s aktualizací údajů o vedoucích osobách investiční společnosti (příloha č. 1 statutů),
  • s doplněním údaje o výkonnosti podílového fondu a o výkonnosti jeho benchmarku, pokud je pro podílový fond stanoven, za rok 2015, vyjma fondů, které neexistovaly po celý rok 2015 (příloha č. 2 statutů),
  • s aktualizací údaje o ukazateli celkové nákladovosti podílového fondu za rok 2015 (příloha č. 3 statutů),
  • s přeformulováním ustanovení článku XVI odst. 22 statutů.

 

Schvalované změny nepodléhají ani u standardních fondů předchozímu schválení Českou národní bankou, neboť se jedná o aktualizaci uváděných údajů, respektive změny vyplývají ze změn týkajících se obhospodařovatele a administrátora fondu a netýkají se postavení nebo zájmů podílníků (§ 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech).  Investiční strategie žádného z podílových fondů se nemění.

 

S novým zněním statutů a klíčových informací pro investory do standardních a speciálních fondů se mohou podílníci ode dne

1. dubna 2016 seznámit na internetové adrese http:// www.iscs.cz  nebo http://www.erste-am.cz, na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) http://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.