ESPA RESERVE DOLLAR

Fond peněžního trhu v amerických dolarech

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 30.06.2017 / 21.07.2017

Charakteristika investice

Fond ESPA RESERVE DOLLAR investuje do instrumentů peněžního trhu, variabilních dluhopisů a dluhopisů s krátkou dobou splatností. Cenné papíry jsou denominované v USD. Fond investuje převážně do dluhopisů s velmi dobrým ratingovým hodnocením, aby se zvýšil investiční výnos z investice. Cílem tohoto fondu je dlouhodobě dosahovat pravidelných výnosů odpovídajících termínovaným vkladům v USD.

Fond - klíčová data

Majetek fondu USD  18,19 Mio.
Den prvního vydání 01.10.1997
Účetní rok fondu 01.06.  do  31.05.
Datum výplaty dividendy 15.07.
Registrace pro prodej AT,CZ,HU,RO,SK
Vstupní poplatek 1,00%
null 0,00%
Správcovský poplatek max. 0,48% p.a.
Rizikový profil podle KID
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Doporučený investiční horizont minimálně 2 roky
Depozitář Erste Group Bank AG
Investiční společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Typ podílového listu ISIN Měna Kurz
Distribuční třída (A) AT0000825187 USD 94,32
Distribuční třída (A) AT0000627203 EUR 81,07
Kapitalizační třída (T) AT0000627211 EUR 111,04
Kapitalizační třída (T) AT0000809140 USD 129,18
Kapitalizační třída (VT) AT0000A0C8W9 EUR 117,01
Kapitalizační třída (VT) AT0000673249 USD 136,13

Výkonnost

Zoom / Details

Výkonnost v % p.a.

Měna Od založení fondu Zacátek roku* 1 rok 3 roky 5 let 10 let
USD 1,99 0,50 0,97 0,38 0,31 0,70

* absolutní


Roční výkonnost (v %, v základní měně fondu)

Výkonnost je počítána v souladu s metodou OeKB. Výpočet zahrnuje již poplatek za správu. Nicméně, ilustrace je bez vstupního poplatku ve výši 1,00%, který je splatný v okamžiku nákupu, a jiných poplatků, které snižují výnos - např.poplatky depozitáři. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Není-li výslovně uvedeno jinak, ukazatele výkonnosti za období kratší než pět let začínají vždy od zahájení fondu. Údaje o výsledcích za období kratší než 12 měsíců nevypovídají o vývoji fondu, vzhledem k jejich krátkodobému trvání.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.Dividendový výnos

Rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Výnosnost 0,63 0,38 0,38 0,27 0,53

Výhody pro investora

 • Atraktivní krátkodobé investice pro investory v amerických dolarech
 • Investice do amerických cenných papírů finančního trhu
 • Účast na růstu amerického dolaru
 • Investiční fondy jsou zvláštním majetkem
 • Riziko spojené s investicí

 • Vklady na peněžním trhu mohou podléhat krátkodobému kolísání hodnoty
 • Investor nese riziko amerického trhu Kurzy půjček podniků závisí také na výsledcích podniků (riziko bonity)
 • Vzhledem k investování do cizích měn může být podíl ve fondu zatížen kolísáním směnných kurzů
 • Doporučená doba držení je 1 až 3 roky
 • Přejmenování na ESPA LIQUID DOLLAR k 13. 7. 2012
 • Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)

  ESPA RESERVE DOLLAR v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

  Upozornění

  Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
  Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.