CS DLUHOPISOVÝ FOND PERSPEKTIVNÍCH TRHU 2017

Fond korporátních dluhopisů s pevnou dobou trvání do 29. září 2017 (Feeder Fund)

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.08.2017 / 22.09.2017

Charakteristika investice

ČS dluhopisový fond perspektivních trhů 2017 je fond s pevnou dobou trvání se splatností 29. září 2017 a feeder fond k ESPA RISING CORPORATE BOND BASKET 2017, který investuje do korporátních dluhopisů. Portfolio master fondu obsahuje cca 50 likvidních dluhopisů, které musí být součástí Erste Group Rising Markets Bond Indexu. Dluhopisy investičního stupně a stejně jako vysoko výnosové dluhopisy jsou také zahrnuty v portfoliu fondu. V případě změny ratingu nejsou dluhopisy vyměněny, ale jsou drženy do splatnosti. Nicméně ve speciálních případech může být portfolio pozměněno. Proces výplaty prostředků fondu začíná po obdržení zprávy o ukončení fondu, přibližně 2 týdny po skončení doby trvání fondu.

Fond - klíčová data

Majetek fondu CZK  104,82 Mio.
Den prvního vydání 01.10.2012
Účetní rok fondu 01.10.  do  30.09.
Datum výplaty dividendy 02.01.
Registrace pro prodej CZ
Vstupní poplatek 2,50%
Výstupní poplatek 2,00%
Správcovský poplatek max. 0,60% p.a.
Rizikový profil podle KID
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Doporučený investiční horizont minimálně 6 let
Depozitář Erste Group Bank AG
Investiční společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Typ podílového listu ISIN Měna Kurz
Kapitalizační třída (VT) AT0000A0WNG4 CZK 110,69

Výkonnost

Zoom / Details

Výkonnost v % p.a.

Měna Od založení fondu Zacátek roku* 1 rok 3 roky 5 let 10 let
CZK 2,10 -0,40 -0,64 1,05

* absolutní


Roční výkonnost (v %, v základní měně fondu)

Výkonnost je počítána v souladu s metodou OeKB. Výpočet zahrnuje již poplatek za správu. Nicméně, ilustrace je bez vstupního poplatku ve výši 2,50%, který je splatný v okamžiku nákupu, a jiných poplatků, které snižují výnos - např.poplatky depozitáři. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Není-li výslovně uvedeno jinak, ukazatele výkonnosti za období kratší než pět let začínají vždy od zahájení fondu. Údaje o výsledcích za období kratší než 12 měsíců nevypovídají o vývoji fondu, vzhledem k jejich krátkodobému trvání. Kromě toho výstupní poplatek ve výši 2,00 % není zohledněn v diagramu.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.Výhody pro investora

 • Pevná doba splatnosti je 5 let.
 • Fond nevyplácí dividendu, výnosy jsou reinvestovány.
 • Široce diverzifikované portfolio mezinárodních korporátních dluhopisu.
 • Riziko spojené s investicí

 • Snížení ratingu dluhopisů v master fondu je možné a dluhopisy nemusí být splaceny .
 • Daň ze zisku záleží na výnosech z portfolia a ne na ročních výplatách kupónů.
 • Fond nemůže být v tomto momentu zainvestován.
 • Žádná záruka roční výplaty či konečného splacení dluhopisů.
 • Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)

  Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu <<FONDSNAME>> (master fond).

  Upozornění

  Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
  Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.