ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 2020

Fond s pevnou dobou trvání do 11. 5. 2020 investující do podnikových dluhopisů.

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Charakteristika investice

Uzavřený podílový fond ERSTE DLUHOPISOVÝ FOND PERSPEKTIVNÍCH TRHŮ 2020 je fond s pevnou dobou splatnosti 11. 5. 2020, který investuje do portfolia přibližně 70 až 80 firemních a státních dluhopisů investičního stupně a tzv. high yield dluhopisů. Po počáteční investici je portfolio fondu průběžně analyzováno. V případě změny ratingu nejsou dluhopisy vyměněny, ale jsou drženy do doby jejich splatnosti. Nicméně při mimořádných příležitostech může být portfolio pozměněno. Proces výplaty prostředků fondu začíná po obdržení zprávy o ukončení fondu, přibližně 2 týdny po skončení doby trvání fondu.

Fond - klíčová data

Majetek fondu CZK  225,74 Mio.
Den prvního vydání 11.05.2015
Účetní rok fondu 01.02.  do  31.01.
Datum výplaty dividendy 01.04.
Registrace pro prodej CZ
Vstupní poplatek 0,00%
Výstupní poplatek 0,00%
Správcovský poplatek max. 0,70% p.a.
Rizikový profil podle KID
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Doporučený investiční horizont minimálně 6 let
Depozitář Erste Group Bank AG
Investiční společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Typ podílového listu ISIN Měna Kurz
Kapitalizační třída (VT) AT0000A1DD89 CZK 102,11

Výkonnost

Zoom / Details

Výkonnost v % p.a.

Měna Od založení fondu Zacátek roku* 1 rok 3 roky 5 let 10 let
CZK 1,10 1,86 2,17

* absolutní


Roční výkonnost (v %, v základní měně fondu)

Výkonnost je počítána v souladu s metodou OeKB. Výpočet zahrnuje již poplatek za správu. Nicméně, ilustrace je bez vstupního poplatku ve výši 1,00%, který je splatný v okamžiku nákupu, a jiných poplatků, které snižují výnos - např.poplatky depozitáři. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Není-li výslovně uvedeno jinak, ukazatele výkonnosti za období kratší než pět let začínají vždy od zahájení fondu. Údaje o výsledcích za období kratší než 12 měsíců nevypovídají o vývoji fondu, vzhledem k jejich krátkodobému trvání. Kromě toho výstupní poplatek ve výši 3,00 % není zohledněn v diagramu.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.Výhody pro investora

 • Pevná doba splatnosti 5 let.
 • Riziko selhání je snižováno širokou diverzifikací portfolia fondu.
 • Investice do různých odvětví a regionů.
 • Experti pro výběr jednotlivých dluhopisů.
 • Riziko spojené s investicí

 • Rating dluhopisů se může během trvání fondu zhoršit (podíl high yield dluhopisů se může zvýšit).
 • Dluhopisy nemusí být splaceny (riziko emitenta).
 • Cena podílového listu může v průběhu trvání nebo na konci doby splatnosti fondu klesnout pod hodnotu 100,- Kč za podílový list.
 • Poplatek 3% v případě zpětného odkupu před splatností fondu.
 • Daň ze zisku záleží na výnosech z portfolia a ne na ročních výplatách kupónů.
 • Upozornění

  Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
  Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.