WSTV ESPA dynamisch

Smíšený fond fondů podle asset alokace, 67% akciový fond.

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Charakteristika investice

Fond WSTV ESPA DYNAMISCH (DYNAMICKÝ) je fond fondu zamerený na sledování benchmarku a investuje 67 % do akcií a 23 % do dluhopisu. Vedle toho investuje až do výše 10 % portfolia do segmentu alternativních investic (vcetne komodit). Využití taktické alokace aktiv akcií a dluhopisu slouží optimalizaci výnosu. Portfolio je vetšinou zajišteno vuci pohybum menových kurzu.

Fond - klíčová data

Majetek fondu EUR  54,20 Mio.
Den prvního vydání 15.07.2003
Účetní rok fondu 01.03.  do  28.02.
Datum výplaty dividendy 01.06.
Registrace pro prodej AT,CZ
Vstupní poplatek 4,50%
Výstupní poplatek 0,00%
Správcovský poplatek max. 1,32% p.a.
Rizikový profil podle KID
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Doporučený investiční horizont minimálně 6 let
Depozitář Erste Group Bank AG
Investiční společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Typ podílového listu ISIN Měna Kurz
Kapitalizační třída (VT) AT0000619952 CZK 4.371,02

Výkonnost

Zoom / Details

Výkonnost v % p.a.

Měna Od založení fondu Zacátek roku* 1 rok 3 roky 5 let 10 let
EUR 3,90 8,21 11,80 5,63 0,37

* absolutní


Roční výkonnost (v %, v základní měně fondu)

Výkonnost je počítána v souladu s metodou OeKB. Výpočet zahrnuje již poplatek za správu. Nicméně, ilustrace je bez vstupního poplatku ve výši 4,50%, který je splatný v okamžiku nákupu, a jiných poplatků, které snižují výnos - např.poplatky depozitáři. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Není-li výslovně uvedeno jinak, ukazatele výkonnosti za období kratší než pět let začínají vždy od zahájení fondu. Údaje o výsledcích za období kratší než 12 měsíců nevypovídají o vývoji fondu, vzhledem k jejich krátkodobému trvání.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.Výhody pro investora

 • Široce diverzifikovaná investice do akciových a dluhopisových fondů.
 • Taktická alokace optimalizuje poměr výnosů a rizika.
 • Fond může být zakoupen nebo prodán za aktuální cenu.
 • Riziko spojené s investicí

 • Zvyšující se úrokové sazby mohou vést ke snížení ceny dluhpisů.
 • Cena může klesat i při zhoršení ratingu emitentů.
 • Ceny akciové fondů, alternativních investic a investic do realit mohou výrazně kolísat.
 • Část investic je v cizí měně, což přináší odpovídající kurzové riziko.
 • Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)

  WSTV ESPA dynamisch může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.
  Rakouský úřad dohledu nad finančním trhem (FMA) upozorňuje: V souladu s ustanovením §166, ods. 1, bod 3 2011 rakouského zákona o kolektivním investování může (fond) investovat až do 20 ze 100 alternativním investic, které by mohly přinést vyšší investiční riziko v porovnání s tradičními investicemi. Tyto investice by mohly přinést ztráty až do plné výšky investovaného kapitálu.
  WSTV ESPA dynamisch může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.

  Upozornění

  Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
  Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.