ESPA RESERVE DOLLAR

Fond peněžního trhu v amerických dolarech

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.08.2017 / 20.09.2017

Charakteristika investice

Fond ESPA RESERVE DOLLAR investuje do instrumentů peněžního trhu, variabilních dluhopisů a dluhopisů s krátkou dobou splatností. Cenné papíry jsou denominované v USD. Fond investuje převážně do dluhopisů s velmi dobrým ratingovým hodnocením, aby se zvýšil investiční výnos z investice. Cílem tohoto fondu je dlouhodobě dosahovat pravidelných výnosů odpovídajících termínovaným vkladům v USD.

Fond - klíčová data

Majetek fondu USD  18,90 Mio.
Den prvního vydání 01.10.1997
Účetní rok fondu 01.06.  do  31.05.
Datum výplaty dividendy 15.07.
Registrace pro prodej AT,CZ,HU,RO,SK
Vstupní poplatek 1,00%
Výstupní poplatek 0,00%
Správcovský poplatek max. 0,48% p.a.
Rizikový profil podle KID
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Doporučený investiční horizont minimálně 2 roky
Depozitář Erste Group Bank AG
Investiční společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Typ podílového listu ISIN Měna Kurz
Distribuční třída (A) AT0000825187 USD 94,50
Kapitalizační třída (T) AT0000809140 USD 129,43
Kapitalizační třída (VT) AT0000673249 USD 136,39

Výkonnost

Zoom / Details

Výkonnost v % p.a.

Měna Od založení fondu Zacátek roku* 1 rok 3 roky 5 let 10 let
USD 1,98 0,73 0,89 0,46 0,34 0,66

* absolutní


Roční výkonnost (v %, v základní měně fondu)

Výkonnost je počítána v souladu s metodou OeKB. Výpočet zahrnuje již poplatek za správu. Nicméně, ilustrace je bez vstupního poplatku ve výši 1,00%, který je splatný v okamžiku nákupu, a jiných poplatků, které snižují výnos - např.poplatky depozitáři. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Není-li výslovně uvedeno jinak, ukazatele výkonnosti za období kratší než pět let začínají vždy od zahájení fondu. Údaje o výsledcích za období kratší než 12 měsíců nevypovídají o vývoji fondu, vzhledem k jejich krátkodobému trvání.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.Dividendový výnos

Rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Výnosnost 0,63 0,38 0,38 0,27 0,53

Výhody pro investora

 • Atraktivní krátkodobé investice pro investory v amerických dolarech
 • Investice do amerických cenných papírů finančního trhu
 • Účast na růstu amerického dolaru
 • Investiční fondy jsou zvláštním majetkem
 • Riziko spojené s investicí

 • Vklady na peněžním trhu mohou podléhat krátkodobému kolísání hodnoty
 • Investor nese riziko amerického trhu Kurzy půjček podniků závisí také na výsledcích podniků (riziko bonity)
 • Vzhledem k investování do cizích měn může být podíl ve fondu zatížen kolísáním směnných kurzů
 • Doporučená doba držení je 1 až 3 roky
 • Přejmenování na ESPA LIQUID DOLLAR k 13. 7. 2012
 • Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)

  ESPA RESERVE DOLLAR v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

  Upozornění

  Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
  Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.