ESPA MORTGAGE

Americké hypotéční půjčky s nejlepší bonitou a úplným měnovým zajištním v eurech

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Ukazatele fondu* (pouze u fondu investujících do cenných papíru s fixním výnosem)

Průměrný výnos do splatnosti (p.a.) 2,68%
Střední zbytková doba splatnosti 5,37 roky
Modifikovaná durace 3,52%
Durace 4,62 roky
Prumerná výše kupónu (v %) 3,37%
* Vysvetlení v slovnícku investora

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer -
Volatilita (v %) 1,56%
Maximální historická ztráta -2,94%
Podíl pozitivních měsíců 52,78%

Min. / max. výkonnost (brutto)

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.