ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Konzervativní dluhopisový fond.

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 29.09.2017 / 20.10.2017

Ukazatele fondu* (pouze u fondu investujících do cenných papíru s fixním výnosem)

Průměrný výnos do splatnosti (p.a.) 0,69%
Střední zbytková doba splatnosti 4,30 roky
Modifikovaná durace 3,29%
Durace 3,30 roky
Prumerná výše kupónu (v %) 0,45%
* Vysvetlení v slovnícku investora

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer 0,45
Volatilita (v %) 2,68%
Maximální historická ztráta -4,56%
Podíl pozitivních měsíců 47,22%

Min. / max. výkonnost (brutto)

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.