PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Za obsah této těchto webových stránek je odpovědná investiční společnost Erste Asset Management GmbH („EAM“).

EAM průběžně kontroluje a aktualizuje informace na svých webových stránkách a zjišťování dat provádí s maximální možnou péčí.

EAM si vyhrazuje právo kdykoli provést změnu nebo doplnění informací.

Informace obsažené na této webové stránce se mohou vztahovat k produktům celé skupiny ERSTE. Bližší informace naleznete v základních dokumentech jednotlivých produktů.

Obsah webových stránek společnosti EAM slouží výhradně pro informaci, není návrhem na uzavření smlouvy, ani doporučením ke koupi nebo prodeji. Informační sdělení neslouží jako náhrada individuálního investičního, daňového nebo jiného poradenství. Jakákoli konkrétní investice by se měla uskutečnit teprve po odborné konzultaci.

Obsah a struktura webových stránek společnosti EAM jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování informací nebo dat, zejména pak používání textů, částí textů nebo obrazového materiálu musí předem schválit společnost EAM.

EAM v žádném případě neručí za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu (včetně následných nebo nepřímých škod nebo ušlého zisku), které mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s přístupem na tyto webové stránky, s vyvoláním, používáním nebo vyhledáváním jejich obsahu, s vytvořeným propojením s webovými stránkami nebo adresou URL jiných provozovatelů nebo s nedostupností webových stránek společnosti EAM.

Chyby tisku a omyly jsou vyhrazeny.

Jazyky: Můžete s námi komunikovat v následujících jazycích: čeština, němčina a angličtina.

V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování společnost EAM upozorňuje, že současná výkonnost podílového fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Hodnota podílového listu je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy hodnoty jednotlivých složek majetku v podílovém fondu. Hodnota podílových listů a jejich výnos mohou stoupat i klesat. Hodnota investice může být rovněž pozitivně či negativně ovlivněna změnami kurzů měn. Údaje o minulé výkonnosti zahrnují vliv poplatků, provizí a daní souvisejících s obhospodařováním fondu. Zahrnuty nejsou pouze vstupní a výstupní poplatky související s distribucí podílových listů, pokud jsou účtovány. Je tedy možné, že hodnota Vámi odprodaného podílu bude nižší, než původně investovaná částka. Osoby, které mají zájem o investování do podílových fondů, by si měly před jakoukoli investicí prostudovat aktuální Statut a platné Klíčové informace (KIID - Key Investor Information Document), respektive ohledně rakouských investičních fondů také aktuální prospekt popř. „Informace pro podílníky dle § 21 AIFMG“, zejména upozornění na rizika, která jsou v nich uvedena. Před výběrem konkrétního fondu je vždy třeba zvážit vlastní finanční situaci, vztah k riziku a účel investice.

Informace uveřejněné na těchto internetových stránkách slouží jako doplňkové informace pro investory a vychází z vědomostí osob pověřených jejich zpracováním, které měly k dispozici v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry mají obecný charakter a neberou v úvahu individuální potřeby investorů týkající se výnosů, daňové situace nebo rizika. Vývoj předchozí výkonnosti nedovoluje vyslovovat spolehlivé závěry pro budoucí vývoj určitého fondu.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo prospekt popř. „Informace pro podílníky dle § 21 AIFMG“ nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí.

Informace a informační materiály týkající se podílových listů otevřených podílových fondů uvedených na těchto stránkách uveřejňuje EAM. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě informačního materiálu, není odvozena od obchodů s těmito investičními nástroji.

Pro podílové fondy, jejichž domovským státem je Česká republika, platí následující:

Podílové fondy vznikají dnem zápisu do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou.

Základním dokumentem nabízených podílových fondů je statut fondu, který v souladu s vyhláškou č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování, určuje investiční strategii fondu, popis rizik spojených s investováním do tohoto fondu, zásady jeho hospodaření, výši poplatků a způsob využití výnosů.

Pro fondy kolektivního investování (standardní a speciální fondy) je klientům k dispozici dokument obsahující stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investic označený jako Klíčové informace pro investory (KIID - Key Investor Information Document). Pro standardní podílové fondy je tento dokument vytvořen v souladu s nařízením Komise (EU) č. 583/2010 a pro speciální fondy je vytvořen v souladu s nařízením vlády č. 242/2013 Sb.

Statuty investičních fondů a sdělení klíčových informací jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách www.erste-am.cz a www.investicnicentrum.cz a v listinné podobě v sídle pobočky EAM v České republice a na pobočkách České spořitelny, a.s. („ČS“).

Emitentem podílových listů otevřených podílových fondů a zdrojem informací pro tvorbu informačních materiálů je obhospodařovatel a administrátor fondu společnost EAM.

Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Investiční fondy vzniklé, obhospodařované a administrované v České republice podléhají dohledu České národní banky.

ČS je distributorem podílových listů otevřených podílových fondů a plní funkci depozitáře těchto fondů.

Pro podílové fondy, jejichž domovským státem je Rakousko, platí následující:

Podílové fondy jsou obhospodařovány společností Erste Asset Management GmbH. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje rakouský Zákon o investičních fondech 2011 („InvFG 2011“).

Funkci depozitáře těchto fondů plní rakouská banka Erste Group Bank AG.

V České republice je distributorem těchto podílových fondů Česká spořitelna, a.s.

Společnost Erste Asset Management GmbH  jei společnost Česká spořitelna, a.s. jsou členy Erste Bank Group AG.

Prospekt pro standardní fondy (i jeho jakékoli změny) je zpracován podle příslušných ustanovení rakouského InvFG 2011 v aktuálním platném znění a zveřejňován v rakouském deníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pro alternativní investiční fondy jsou v souladu s rakouským Zákonem o správcích alternativních fondů („AIFMG“) ve spojení s InvFG 2011 zpracovány „Informace pro podílníky dle § 21 AIFMG“.

Prospekt, „Informace pro podílníky dle § 21 AIFMG“ a rovněž Klíčové informace pro investory (KIID - Key Investor Information Document) si lze v aktuálním platném znění vyvolat na stránce www.erste-am.com a jsou zájemcům bezplatně k dispozici v sídle konkrétních správcovských společností a v sídle konkrétní depozitáře. Přesné datum vždy posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investory k dispozici a rovněž další místa, kde je možné si dokumenty opatřit, najdete na internetové adrese www.erste-am.com.

Informace o omezení prodeje fondů americkým státním občanům jsou uvedeny v prospektu a popř. v „Informace pro podílníky dle § 21 AIFMG“.

Výkonnost investičních fondů analyzuje EAM podle tzv. OeKB-metody. Tzn., že vstupní a výstupní poplatky nejsou zohledněny. Výkonnost investičních fondů je uváděna v procentech s ohledem na reinvestici dividend.