PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Za obsah této těchto webových stránek je odpovědná investiční společnost Erste Asset Management GmbH („Erste AM“).

Erste AM průběžně kontroluje a aktualizuje informace na svých webových stránkách a zveřejnění dat provádí s maximální možnou péčí.

Erste AM si vyhrazuje právo kdykoli provést změnu nebo doplnění informací.

Informace obsažené na této webové stránce se mohou vztahovat k produktům celé skupiny ERSTE. Bližší informace naleznete v základních dokumentech jednotlivých produktů.

Obsah a struktura webových stránek společnosti Erste AM jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování informací nebo dat, zejména pak používání textů, částí textů nebo obrazového materiálu musí předem schválit společnost Erste AM.

Erste AM v žádném případě neručí za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu (včetně následných nebo nepřímých škod nebo ušlého zisku), které mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s přístupem na tyto webové stránky, s používáním nebo vyhledáváním jejich obsahu, s vytvořením propojení nebo s nedostupností těchto webových stránek.

Obsah webových stránek společnosti Erste AM slouží výhradně pro informaci, není návrhem na uzavření smlouvy, ani doporučením ke koupi nebo prodeji. Informační sdělení neslouží jako náhrada individuálního investičního, daňového nebo jiného poradenství. Jakákoli konkrétní investice by se měla uskutečnit teprve po osobní konzultaci.

Chyby tisku jsou vyhrazeny.

Jazyky: Můžete s námi komunikovat v následujících jazycích: čeština, němčina a angličtina.

V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování společnost Erste AM upozorňuje, že současná výkonnost podílového fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Hodnota podílového listu je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy hodnoty jednotlivých složek majetku v podílovém fondu. Hodnota podílových listů a jejich výnos mohou stoupat i klesat. Hodnota investice může být rovněž pozitivně či negativně ovlivněna změnami kurzů měn. Údaje o minulé výkonnosti zahrnují vliv poplatků, provizí a daní souvisejících s obhospodařováním fondu. Zahrnuty nejsou pouze vstupní a výstupní poplatky související s distribucí podílových listů, pokud jsou účtovány. Je tedy možné, že hodnota Vámi odprodaného podílu bude nižší než původně investovaná částka. Osoby, které mají zájem o investování do podílových fondů, by si měly před jakoukoli investicí prostudovat aktuální Statut a platné Klíčové informace (KIID – Key Investor Information Document), respektive ohledně rakouských investičních fondů také aktuální prospekt popř. „Informace pro podílníky dle § 21 AIFMG“, zejména upozornění na rizika, která jsou v nich uvedena. Před výběrem konkrétního fondu je vždy třeba zvážit vlastní finanční situaci, vztah k riziku a účel investice. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo prospekt popř. „Informace pro podílníky dle § 21 AIFMG“ nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí.

Informace uveřejněné na těchto internetových stránkách slouží jako doplňkové informace pro investory a vychází z vědomostí osob pověřených jejich zpracováním, které měly k dispozici v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry mají obecný charakter a neberou v úvahu individuální potřeby investorů týkající se výnosů, daňové situace nebo rizika. Vývoj předchozí výkonnosti nedovoluje vyslovovat spolehlivé závěry pro budoucí vývoj určitého fondu.

Informace a informační materiály týkající se podílových listů investičních fondů uvedených na těchto stránkách uveřejňuje Erste AM. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě informačního materiálu, není odvozena od obchodů s těmito investičními nástroji.

Pro podílové fondy, jejichž domovským státem je Česká republika, platí následující:

Podílové fondy jsou obhospodařovány společností Erste Asset Management GmbH. Metody a principy správy investičních fondů vymezuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Podílové fondy vznikají dnem zápisu do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou.

Základním dokumentem nabízených podílových fondů je statut fondu, který v souladu s vyhláškou č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování, určuje investiční strategii fondu, popis rizik spojených s investováním do tohoto fondu, zásady jeho hospodaření, výši poplatků a způsob využití výnosů.

Pro fondy kolektivního investování (standardní a speciální fondy) je klientům k dispozici dokument obsahující stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investic označený jako Klíčové informace pro investory (KIID – Key Investor Information Document). Pro standardní podílové fondy je tento dokument vytvořen v souladu s nařízením Komise (EU) č. 583/2010 a pro speciální fondy je vytvořen v souladu s nařízením vlády č. 242/2013 Sb.

Statuty investičních fondů a sdělení klíčových informací jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách www.erste-am.cz a www.investicnicentrum.cz a v listinné podobě v sídle pobočky Erste AM v České republice a na pobočkách České spořitelny, a.s. („ČS“).

Emitentem podílových listů investičních fondů a subjektem odpovědným za přípravu informačních materiálů je obhospodařovatel a administrátor fondu společnost Erste AM.

Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Investiční fondy vzniklé, obhospodařované a administrované v České republice podléhají dohledu České národní banky.

ČS je distributorem podílových listů otevřených podílových fondů a plní funkci depozitáře těchto fondů.

Pro podílové fondy, jejichž domovským státem je Rakousko, platí následující:

Podílové fondy jsou obhospodařovány společností Erste Asset Management GmbH. Metody a principy správy investičních fondů vymezuje rakouský Zákon o investičních fondech 2011 („InvFG 2011“).

Funkci depozitáře těchto fondů plní rakouská banka Erste Group Bank AG.

Dohled nad správou rakouských fondů zajišťuje FMA (Financial Market Authority).

V České republice je distributorem těchto podílových fondů Česká spořitelna, a.s.

Společnost Erste Asset Management GmbH i společnost Česká spořitelna, a.s. jsou členy Erste Bank Group AG.

Prospekt pro standardní fondy (i jeho jakékoli změny) je zpracován podle příslušných ustanovení rakouského InvFG 2011 v aktuálním platném znění a zveřejňován v rakouském deníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pro alternativní investiční fondy jsou v souladu s rakouským Zákonem o správcích alternativních fondů („AIFMG“) ve spojení s InvFG 2011 zpracovány „Informace pro podílníky dle § 21 AIFMG“.

Prospekt, „Informace pro podílníky dle § 21 AIFMG“ a rovněž Klíčové informace pro investory (KIID – Key Investor Information Document) jsou v aktuálním platném znění dostupné na stránce www.erste-am.com a jsou zájemcům bezplatně také k dispozici v sídle investiční společnosti a v sídle depozitáře. Přesné datum vždy posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investory k dispozici a rovněž další místa, kde je možné si dokumenty opatřit, najdete na internetové adrese www.erste-am.com.

Informace o omezení prodeje fondů americkým státním občanům jsou uvedeny v prospektu a popř. v „Informace pro podílníky dle § 21 AIFMG“.