Informace o společnosti

Investiční společnost:

Erste Asset Management GmbH

Sídlo investicni společnosti a kontaktní údaje:

Am Belvedere 1, 11000 Vídeň

Rakouská republika

Tel: +43 50 100 19881
Fax: +43 50 100 9 19881
E-Mail: office@erste-am.com
Internet: www.erste-am.com

Rejstříkový soud: Obchodní soud Vídeň

Číslo v obchodním registru Rakouské republiky: FN 102018b

DIČ: ATU 15355700
DVR (číslo v rejstříku zpracování dat): 4012567
Směrovací číslo banky: 76263

Pobočka investiční společnosti v České republice:

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká Republika

Sídlo pobočky a kontaktní údaje:

Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4

Česká republika

Tel: +420 800 468 378

Fax: +420 2224 646 301

E-mail: erste-am@erste-am.cz

Internet: http://www.erste-am.cz/

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze

oddíl A, vložka 77100

IČO: 041 07 128

DIČ: CZ683730793

 

Výpis z obchodního rejstříku:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=899005&typ=PLATNY

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH („EAM“) koordinuje všechny činnosti týkající se správy investičních produktů v rámci Erste Group. Prostřednictvím svých dceřiných společností a poboček je zastoupena v Rakousku, České republice, Německu, Chorvatsku, Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.

V Rakousku společnost EAM úzce spolupracuje se svými dceřinými společnostmi ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Tyto dceřiné společnosti obhospodařují vlastní investiční fondy a tyto společnosti si vzájemně poskytují služby v oblasti správy a administrace podílových fondů. Veškeré podílové fondy vzniklé a obhospodařované v Rakousku se řídí rakouskou legislativou a bližší informace o jejich nabídce a profil jednotlivých investičních produktů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.com/

V České republice se v roce 2009 společnost Erste Asset Management GmbH stala jediným akcionářem společnosti Investiční společnost České spořitelny, a.s., která byla od jejího založení v roce 1991 100% dceřinou společností České spořitelny, a.s. V rámci dlouhodobé strategie investiční skupiny Erste Asset Management, jejímž cílem bylo posílení kapitálové vybavenosti, zvýšení finanční stability a rozšiřování nabídky produktů koncovým klientům, došlo v rámci přeshraniční fúze v roce 2015 ke sloučení Investiční společnosti České spořitelny, a.s., se společností Erste Asset Management GmbH, jejímž důsledkem Investiční společnost České spořitelny, a.s., zanikla a její služby jsou v České republice nadále nabízeny prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.

Předmět podnikání investiční společnosti EAM:

  • Obhospodařovaní a administrace kapitálových investičních fondů podle rakouského zákona o investičních fondech 2011 (InvFG 2011) v aktuálním platném znění - licence dle § 1 odst. 1 bod 13 rakouského zákona o bankovnictví – BWG
  • Investiční poradenství ve vztahu k finančním nástrojům (dle § 3 odst. 2 bod 1 rakouského zákona o dohledu nad trhem cenných papírů - WAG 2007);
  • Správa individuálních portfolií prostřednictvím správy portfolií na bázi jednotlivých zákazníků (§ 3 odst. 2 bod 2 - WAG 2007)
  • Obhospodařování a administrace alternativních investičních fondů (AIF) podle rakouského zákona o správcích alternativních fondů (AIFMG) - licence dle § 6 odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 1 AIFMG)
  • Vedlejší služby: Úschova a technická správa v souvislosti s podíly na subjektech kolektivního investování (§ 4 odst. 4 bod 2 AIFMG)

Erste Asset Management GmbH je podle čl. 16 UCITS a čl. 33 AIFMD na základě evropského pasu oprávněna prostřednictvím své pobočky ke správě investičních fondů v České republice.

Předmět podnikání odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká Republika:

  • Obhospodařování a administrace standardních a alternativních investičních fondů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
  • Správa individuálních portfolií jednotlivých zákazníků
  • Investiční poradenství ve vztahu k investičním nástrojům

Dohlížející orgán v Rakousku:

Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bereich Wertpapieraufsicht
Otto-Wagner-Platz 5
A-1090 Vídeň
Web: www.fma.gv.at

Dohlížející orgán v České Republice pro oblast obhospodařování a administrace investičních fondů, které vznikly zápisem do seznamu vedeného Českou národní bankou:

Česká národní banka (ČNB)

Na Příkopě 28

CZ 115 03 Praha 1

Web: www.cnb.cz

 

Příslušnost investiční společnosti ke komoře:

Wirtschaftskammer (Hospodářská komora)
Fachverband der Banken und Bankiers (Svaz bank a bankéřů)

Řídící orgány:

Statutární orgány investiční společnosti:

Mag. Heinz BEDNAR
Mag. Winfried BUCHBAUER
Mag. Peter KARL
Mag. Wolfgang TRAINDL

Vedoucí pobočky v České republice:

Ing. Martin ŘEZÁČ

Dozorčí rada investiční společnosti:
Mag. Rudolf SAGMEISTER (předseda)
Mag. Thomas SCHAUFLER (místopředseda)
Martin Cech – (člen)
Mag. Regina Haberhauer – (člen)
Ing. Heinrich Hubert Reiner – (člen)
Peter Riederer – (člen)
Mag. Manfred Zourek – (člen)
Mag. Harald GASSER – (člen)
Mag. Gerhard GRABNER – (člen)
Oswald HUBER - (člen)
MMag. Ingo BLEIER - (člen)
Radovan JELASITY - (člen)
Dr. Martin SIMHANDL - (člen)
Mag. Robert LASSHOFER - (člen)

Státní komisaři:
Mag. Caroline HABERFELLNER
Mag. Philipp VISKI-HANKA

Shareholders

As of January 2018

Členství:

EAM podléhá jako člen Sdružení rakouských investičních společností pravidlům „Kodex pravidel rakouské fondové branže 2012“.

EAM je členem Asociace pro kapitálový trh České republiky

webové stránky: www.akatcr.cz

Hlavní obsahové zaměření internetových stránek:

Představení fondů EAM a celé investiční skupiny společnosti EAM

Informace a odkazy na služby nabízené společnosti EAM a skupiny ERSTE

Informace o tematických oblastech investiční fondy, cenné papíry, kapitálové trhy a investování.

 

Technická realizace internetových stránek:

Ve spolupráci s s IT Solutions

Právní upozornění:

Za obsah této těchto webových stránek je odpovědná investiční společnost Erste Asset Management GmbH („EAM“).

EAM průběžně kontroluje a aktualizuje informace na svých webových stránkách a zjišťování dat provádí s maximální možnou péčí. I přes to, že EAM průběžně kontroluje uveřejněné informace, EAM nemůže převzít jakoukoli odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo trvalou použitelnost poskytovaných informací, resp. informačních zdrojů.

Totéž platí i pro všechny ostatní webové stránky, na které jsou uváděny odkazy. EAM není zodpovědná za obsah webových stránek, které na základě těchto odkazů budou navštíveny.

EAM si vyhrazuje právo kdykoli provést změnu nebo doplnění informací.

Informace obsažené na této webové stránce se mohou vztahovat k produktům celé skupiny ERSTE. Bližší informace naleznete v základních dokumentech jednotlivých produktů.

Obsah webových stránek spolecnosti EAM slouží výhradně pro informaci, není návrhem na uzavření smlouvy, ani doporučením ke koupi nebo prodeji. Informační sdělení neslouží jako náhrada individuálního investičního, daňového nebo jiného poradenství. Jakákoli konkrétní investice by se měla uskutečnit teprve po odborné konzultaci.

Obsah a struktura webových stránekspolecnosti EAM jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování informací nebo dat, zejména pak používání textů, částí textů nebo obrazového materiálu musí předem schválit společnost EAM.

Obsah a struktura internetových stránek společnosti Erste Asset Management GmbH jsou chráněny autorským právem. Kopírování informací nebo údajů, zejména užívání textů, částí textů nebo obrazového materiálu je možné pouze s předchozím souhlasem společnosti Erste Asset Management GmbH.

EAM v žádném případě neručí za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu (včetně následných nebo nepřímých škod nebo ušlého zisku), které mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s přístupem na tyto webové stránky, s vyvoláním, používáním nebo vyhledáváním jejich obsahu, s vytvořeným propojením s webovými stránkami nebo adresou URL jiných provozovatelů nebo s nedostupností webových stránek spolecnosti EAM.

Jazyky:

Můžete s námi komunikovat v těchto jazycích: čeština a angličtina

E-maily:

Upozorňujeme, že doručené e-maily se zpracovávají pouze během provozní doby společnosti.