Ochrana osobních údajů 

Vážíme si vašeho zájmu o  webové stránky  naší společnosti. Erste Asset Management GmbH je zodpovědná za obsah této webové stránky.I když pečlivě kontrolujeme odkazy na externí webové stránky, nejsme zodpovědni za jejich obsah a bezpečnost.

1.Zásady zpracování osobních údajů v Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Co se o osobních údajích dozvíte?

●       Jaké osobní údaje shromažďujeme,

●       jak s nimi nakládáme,

●       z jakých zdrojů je získáváme,

●       k jakým účelům je využíváme,

●       komu je smíme poskytnout,

●       kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,

●       a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Zásady zpracování osobních údajů v Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob, které investují do investičních fondů obhospodařovaných naší společností. (dále jen „subjektu údajů“).


Obchodní firma:  Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, 1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 102018b), jednající prostřednictvím Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Informace o správci osobních údajů:

IČO:    04107128

Sídlo:  Praha 4, Budějovická 1518/13a,  PSČ 140 00

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů správce:

Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

Kontaktní osoba :

Jiří Januška

e-mail:poverenec@csas.cz

tel: +420 703 481 616 (v pracovní  dny 9:00- 15:00) ne pro SMS

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro zajištění našich povinností obhospodařovatele a administrátora investičních fondů obhospodařovaných Erste Asset Management GmbH. Jedná se o zejména o vedení evidence nákupů a odkupů podílových listů investičních fondů, vedení seznamu vlastníků podílových listů, který je nahrazen samostatnou evidencí zaknihovaných podílových listů a vyřizování stížností a reklamací investorů. Zpracovatelem osobních údajů je na základě smlouvy Česká Spořitelna, a.s. 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Právním základem pro zpracováváme vašich osobních údaje (identifikačních, kontaktních) je dodržování zejména následujících zákonů:

zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,

zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (tento zákon ukládá povinnost vyměňovat si s jinými finančními institucemi informace o osobách, na které se v jiném státě vztahují daňové povinnosti)

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů)

vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů

 

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY ERSTE ASSET MANAGEMENT PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů Erste Asset Management GmbH. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme. Tímto oprávněným zájmem může být např.  řízení vztahů s našimi klienty či komunikace vztahující se k vaší investici.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH

Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČO. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

  • Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.
  • Informace vztahující se k vaší investici – záznamy o nákupu a prodeji podílových listů investičních fondů, bankovní spojení, informace o případném exekučním či dědickém řízením, vztahy k majiteli účtu (oprávněná osoba, zákonný zástupce, věřitel, apod.), země bydliště pro daňové účely.  

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsme získali od České Spořitelny, a.s., se kterou máte uzavřenou smlouvu o investičních službách.   

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci Erste Asset Management GmbH a České spořitelny, a.s. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Erste Asset Management GmbH provádět pouze zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika může v souladu s právními požadavky vaše osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

  • společnostem, které pro nás zjišťují zpracování osobních údajů
  • státním orgánům v rámci jejich zákonných pravomocí,
  • regulátorovi za účelem dozoru nad činností Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.


PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Zajištění zákonných povinností v souvislosti s vedením seznamu vlastníků podílových listů a evidence nákupu a odkupů podílových listů v některých případech vyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje ke zpracováním mimo Českou republiku. Jedná se zejména o plnění povinností v souvislosti se zákonem č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní.

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY 

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.Pokud je to nutné, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi Erste Asset Management GmbH poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu).

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (zpravidla po dobu 10 let).

Uchování, archivace i další zmíněné operace provádí pro Erste Asset Management GmbH Česká Spořitelna, a.s. jako zpracovatel na základě smlouvy.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními
požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali
informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění
níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.


Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás Erste Asset Management GmbH zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů - Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) - Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy. Pokud nás o to požádáte, mohou být Vaše osobní údaje, které nepotřebujeme, zpracovávány v omezeném rozsahu pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů - V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

Pro uplatnění svých práv můžete použít formulář, který je umístěn na internetových stránkách společnosti erste-am.cz.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111          

2. Cookies

Různé části naší webové stránky používají cookies.  Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují rozpoznat vracejícího se uživatele. Avšak žádná osobní data nejsou skladována jako vaše jméno nebo adresa. Jinak řečeno, tyto informace nemohou být použity k osobní identifikaci. Používáme cookies, abychom upravili nabídku vašim potřebám a analyzovali, jak jsou tyto nabídky používány. Můžete nastavit na vašem prohlížeči, aby nejprve vyžadoval váš souhlas s přijetím cookies a nebo je zablokovat. Nicméně některé naše nabídky nemohou být užívány bez souhlasu k přijetí cookies.

3. Sociální média a automatické stahování obrázků

Nabízíme spolupráci s různými platformami sociálních médií. Pokud využijete tuto službu, váš prohlížeč se připojí k této službě, a proto poskytne vaši IP adresu. Pokud jste již používali platformu předtím, poskytne další informace jako cookies.

Nejsme zodpovědni za tento přenos dat až do té doby než začnete spolupracovat s jednou z platforem. Kliknutím na odpovídající ikonu (př. Facebook logo) naznačujete, že jste ochotni spolupracovat s jednou z vybraných platforem (v tomto případě Facebook) a vaše informace jako IP adresa je komunikována na této platformě sociálních médií.

4. Nástroje pro analýzu webových stránek

Abychom získali lepší vyhodnocení návštěvnosti našich webových stránek, přeposíláme anonymní statistiku externímu poskytovateli služeb. Tato data neobsahují přímá a nepřímá osobně-specifická data, dokonce ani IP adresa není přenesena. Klikněte zde, pokud si přejete obdržet více informací o tomto procesu a vaší možnosti se chránit.

V případě, že chcete podat žádost o sdělení osobních údajů a  uplatnění práva v souvislosti s ochranou osobních údajů, kliněte níže.