Investiční proces

Erste Asset Management spravuje aktiva v hodnotě 58,7 miliard eur, která jsou investována celkem do 400 fondů (stav k 30.06.2017).

V rámci investičního oddělení EAM je zaměstnáno kolem 100 zaměstnanců, z nichž je téměř třetina pracuje v správě fondů. Pro zajištění optimálních investic manažeři fondů EAM úzce spolupracují s naším analytickým oddělením.

Všechny investiční postupy vycházejí z následujících zásad:

Týmový přístup Úzká a kontinuální spolupráce v rámci týmů specialistů a mezi investičními odděleními představuje významnou konkurenční výhodu.
Flexibilita Úzká spolupráce  mezi týmy a managementem investičního oddělení (Chief Investment Officer) umožňují rychlou reakci na události na trzích.

Důslednost

EAM stojí za investiční strategii, ale zároveň dále pracuje na jejím dalším vývoji.

Prokazatelnost
Rozhodnutí manažerů fondů musejí být prokazatelná. Jen tak je možné zajistit nepřetržitou kvalitu a zlepšování.

Různé druhy aktiv, jako například akcie, dluhopisy, komodity atd., vyžadují různé způsoby a modely výběru cenných papírů. Hlavní přístupy v Erste Asset Management jsou následující:

Investiční proces

Popis

Příklad použití

Odspoda nahoru - kvalitativní

 

Základem je výběr jednotlivých cenných papírů. 

Východoevropské akcie

Odshora dolů

Ekonomická analýza ovlivňuje složení portfolia na úrovni země nebo odvětví.

Smíšené fondy

Fundamentální-kvantitivní

 

Jsou analyzovány různé druhy aktiv za účelem vytvoření portfolia, na základě fundamentálních dat v historické souvislosti.

Globální akciové fondy, kde je v popředí význam země nebo význam odvětví

Technical Models

 

Tyto modely slouží k určení krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých trendů. Výstup z těchto modelů vede k nákupním a prodejním signálům.

Používá se ve všech kategoriích aktiv

Zde můžete stáhnout seznam zemí, ve kterých mohou mít cílové fondy své hlavní sídlo:

Best Execution

Best execution znamená “nejlepší možnou realizaci” a vztahuje se ke kvalitativním standardům, které platí pro Erste Asset Management v investičním procesu.

Máme svůj vlastní Trading Desk (Oddělení obchodování s cennými papíry). Kromě toho jsou transakce prováděny přímo našimi manažery fondů EAM. Transakce mohou provádět pouze obchodníci, kteří byli vybráni společností Erste Asset Management a schváleni skupinou Erste.

Erste Asset Management vychází z požadavků “best execution”, jak je specifikováno ve směrnici EU o trzích s finančními nástroji (MiFID).

Služby custody a depozitáře investičních fondů spravovaných společnostmi Erste Asset Management GmbH a ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH provádí Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň.

Custodian nebo depozitář používá tzv.sub-custodians. Seznam sub-custodians naleznete zde:

Střet zájmů (conflict of interest)

Erste Asset Management GmbH je rakouská investiční společnost, která má licenci jak na správu investičních fondů podle zákona o investičních fondech (Investmentfondsgesetz ), tak i na investiční poradenství a individuální služby správy portfolia (rozšířená licence). Erste Asset Management GmbH a její rakouské dceřiné společnosti (rakouská investiční společnost s licencí ke správě investičních fondů podle zákona o investičních fondech) a ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (všichni společně "Erste AM") jsou povinni jednat v nejlepším zájmu svých investičních fondů a jejich zákazníků (podílníků). Pro Erste AM je otázka "střetu zájmů" velmi důležitá.

Politika odměňování Erste Asset Management Group 

Politika zapojení a investiční strategie správce aktiv EAM, pobočka ČR

Mohlo by vás zajímat