O z n á m e n í

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika, jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128, oznamuje, že s účinností ode dne 11. června 2018 byla přijata aktualizované znění statutů níže vyjmenovaných

-              standardních podílových fondů:

ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond,         

SPOROTREND - otevřený podílový fond,

ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,         

STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond

ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,   

TOP STOCKS - otevřený podílový fond,

FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond,    

TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond,

GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,  

KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond,           

VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond,    

DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond,          

AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

Smíšený fond - otevřený podílový fond,             

YOU INVEST solid - otevřený podílový fond,

SPOROBOND - otevřený podílový fond,              

YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond,

SPOROINVEST - otevřený podílový fond,           

YOU INVEST active - otevřený podílový fond,

-              speciálních podílových fondů:

DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond,             

MPF 10 - otevřený podílový fond,

FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,

MPF 30 - otevřený podílový fond,

FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,            

OPTIMUM – otevřený podílový fond,

Globální akciový FF - otevřený podílový fond,  

Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,

Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond,      

Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond,

LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond,      

Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond,

-              fondů kvalifikovaných investorů:

ČS PRIVATE EQUITY T – uzavřený podílový fond,

IPF 25 – otevřený podílový fond,

IPF 10 - otevřený podílový fond,

IPF 35 - otevřený podílový fond.

 Ve statutech byly provedeny aktualizační změny související zejména 

-   s aktualizací údaje o celkové nákladovosti standardního nebo speciálního podílového fondu (resp. o průběžných nákladech u fondů kvalifikovaných investorů IPF 10, IPF 25 a IPF 35) za rok 2017 (příloha č. 3 statutů)

-   s přizpůsobením znění statutů změnám v zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a změnám v nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

Výše zmíněné změny nepodléhají ani u standardních fondů předchozímu souhlasu České národní banky, neboť se jedná o změny vyvolané změnou právní úpravy nebo o aktualizaci uváděných údajů,respektive o změny vyplývají ze změn týkajících se obhospodařovatele a administrátora fondu a netýkají se postavení nebo zájmů podílníků (§ 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech). 

Česká národní banka vydala dne 27. dubna 2018, podle § 529 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, rozhodnutí čj. 2018/058222/CNB/570, o udělení souhlasu ke změně ve statutu standardního podílového fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond, související s možností vydávat dividendovou třídu podílových listů a umožňující vyplácet vlastníkům těchto podílových listů podíly na zisku tohoto podílového fondu. Rozhodnutí České národní banky nabylo právní moci dne 18. května 2018. Na základě článku X odstavce 5 statutu rozhodl vedoucí odštěpného závodu investiční společ-nosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, o zahájení vydávání podílových listů dividendové třídy podílo-vých listů ode dne 11. června 2018.

S novými zněními statutů a sděleními klíčových informací pro investory do standardních a speciálních fondů (KIID), nebo sděle-ními klíčových informací (PRIIPs KID) pro investory do fondů kvalifikovaných investorů IPF 10, IPF 25 a IPF 35 se mohou podílní-ci ode dne 11. června 2018 seznámit na internetové adrese https://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) http://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.