O z n á m e n í


Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,
tímto informuje,
podle § 432 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb.,
o investičních společnostech a investičních fondech,
podílníky podílového fondu
LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond
o zamýšlené přeměně tohoto speciálního fondu na fond standardní


Vážení podílníci Likviditního fondu,


dovolujeme si Vás informovat, že dne 16. července 2018 podala investiční společnostErste Asset Management GmbH, jako obhospodařovatel fondu LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond (dále jen fond), žádost o povolení přeměny tohoto speciálního otevřeného podílového fondu na standardní otevřený podílový fond, ve smyslu § 430 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Standardními fondy jsou takové fondy kolektivního investování, které splňují požadavky práva Evropské unie stanovené směrnicí 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Běžně se v zahraničí označují jako UCITS fondy. To znamená, že standardní fond má formu předvídanou harmonizovaným evropským právem a v souladu s ním musí být i obhospodařován podle přísnějších pravidel, než fondy speciální (v zahraničí označované jako alternativní), které se více řídí národní legislativou. Standardní (UCITS) fondy jsou proto mezi drobnými investory mnohem více rozšířené než fondy speciální. Současně s přeměnou podílového fondu ze speciálního na standardní fond by mělo dojít i k úpravě investiční strategie z fondu peněžního trhu na dluhopisový fond velmi krátkodobých investic.


Přeměna Likviditního fondu na standardní fond a úprava jeho investiční strategie na Vás, stávající podílníky, nemá prakticky žádný dopad. Rizikové zatřídění a doporučovaný investiční horizont fondu zůstávají ve stanovených mezích neměnné, stejná zůstává i poplatková a nákladová struktura fondu. Přeměna fondu na standardní fond nebude mít na Vás ani žádné daňové dopady. Správní poplatky spojené s přeměnou na standardní fond ponese Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.


Obhospodařovatelem i administrátorem fondu zůstane i nadále investiční společnost Erste Asset Management GmbH, jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Depozitářem fondu i distributorem, zajišťujícím prodej a odkupování podílových listů fondu i nadále zůstane Česká spořitelna, a. s.

V případě, že nám Česká národní banka přeměnu fondu povolí, budete jako podílníci o tomto jejím rozhodnutí a o úpravách statutu fondu bez zbytečného odkladu informováni, a to v souladu s článkem XVII odstavcem 5 statutu v tisku, na vybraných pobočkách distributora (České spořitelny, a. s.), v sídle odštěpného závodu investiční společnosti v České republice a na internetové adrese http://www.erste-am.cz, kde Vám současně poskytneme i nové znění statutu.


Jako podílníci otevřeného podílového fondu můžete kdykoli uplatnit právo na odkoupení podílových listů, a to bez jakéhokoli poplatku či srážky a podílové listy budou od Vás bez prodlení odkoupeny. Toto právo Vám zůstane samozřejmě plně zachováno i po zamýšlené přeměně na standardní fond. V případě nesouhlasu s přeměnou fondu či s úpravou jeho statutu můžete proto kdykoli požádat o odkoupení svých podílových listů, a to například ještě před nabytím účinnosti přeměny a nového znění statutu, která je uvažována až dne 1. listopadu 2018.


V Praze dne 16. července 2018