O z n á m e n í

 

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,

jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,

se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,

tímto informuje,

podílníky podílového fondu

LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond

o povolební přeměny tohoto speciálního fondu na fond standardní

Na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 27. 8. 2018, čj. 2018/101067/CNB/570, které nabylo právní moci dne
30. 8. 2018, dojde s účinností od 1. 11. 2018 (viz článek XIX změněného statutu) k přeměně speciálního fondu LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond na standardní fond, podle § 430 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a k odpovídající změně jeho statutu, jejíž součástí je i úprava investiční strategie z fondu peněžního trhu na dluhopisový fond velmi krátkodobých investic (dle klasifikace AKAT ČR).

Standardními fondy jsou takové fondy kolektivního investování, které splňují požadavky práva Evropské unie stanovené směrnicí 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Běžně se v zahraničí označují jako UCITS fondy. To znamená, že standardní fond má formu předvídanou harmonizovaným evropským právem a v souladu s ním musí být i obhospodařován podle přísnějších pravidel, než fondy speciální (v zahraničí označované jako alternativní), které se více řídí národní legislativou. Hlavním důvodem pro přeměnu Likviditního fondu na standardní fond je, že ve formě speciálního fondu nešlo u tohoto fondu využívat výhod tzv. „evropského pasu“.

Přeměna Likviditního fondu na standardní fond a úprava jeho investiční strategie nebude mít na jeho podílníky prakticky žádný dopad. Úpravou investiční strategie z fondu peněžního trhu na dluhopisový fond velmi krátkodobých investic nedochází k výrazné změně v investiční strategii. Rizikové zatřídění a doporučovaný investiční horizont fondu zůstávají ve stanovených mezích neměnné, stejná zůstává i poplatková a nákladová struktura fondu. Přeměna speciálního fondu na standardní fond nemá ani žádné daňové dopady. Správní poplatky spojené s přeměnou na standardní fond nese Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Podílníci Likviditního fondu mohou i nadále kdykoli uplatnit právo na odkoupení podílových listů, a to bez jakéhokoli poplatku či srážky.

S novým zněním statutu a klíčových informací pro investory do standardního fondu LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond, platnými od 1. 11. 2018, se mohou podílníci seznámit na internetové adrese http://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) http://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.

 

Nový statut a KIID (Klíčové informace pro investora) najdete v odkazu níže