O z n á m e n í


Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,


se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128, oznamuje, že s účinností ode dne 1. ledna 2019 byla přijata upravená znění statutů níže vyjmenovaných

- standardních podílových fondů:

 • ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond,
 • SPOROTREND - otevřený podílový fond,
 • ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,
 • STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond,
 • ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,
 • TOP STOCKS - otevřený podílový fond,
 • FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond,
 • TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond,
 • GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,
 • KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,
 • High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond,
 • VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
 • LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond
 • DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
 • AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
 • Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond,
 • Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond,
 • Smíšený fond - otevřený podílový fond,
 • YOU INVEST solid - otevřený podílový fond,
 • YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond,
 • YOU INVEST active - otevřený podílový fond,
 • SPOROBOND - otevřený podílový fond,
 • SPOROINVEST - otevřený podílový fond,

- speciálních podílových fondů:

 • DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond,
 • MPF 30 - otevřený podílový fond,
 • FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,
 • OPTIMUM - otevřený podílový fond,
 • FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,
 • Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,
 • Globální akciový FF - otevřený podílový fond,
 • Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond,
 • Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond,
 • Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřenýpodílový fond,
 • MPF 10 - otevřený podílový fond, UNIVERSUM - otevřený podílový fond,

- fondů kvalifikovaných investorů:

 • ČS PRIVATE EQUITY T – uzavřený podílový fond,
 • IPF 25 – otevřený podílový fond,
 • IPF 10 - otevřený podílový fond,
 • IPF 35 - otevřený podílový fond.


Ve statutech byly provedeny změny související zejména
- s doplněním nákladů na výzkum do nákladů fondu vyjmenovaných v článku XI odstavci 9 statutů,
- s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů v příloze 2 statutů, doplněného v důsledku sloučení investiční společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s investiční společností Erste Asset Management GmbH.

Výše zmíněné změny nepodléhají ani u standardních fondů předchozímu souhlasu České národní banky, neboť se jedná o změny údajů přímo vyplývajících ze změn týkajících se obhospodařovatele a administrátora fondu a změny netýkají se postavení nebo zájmů podílníků (§ 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech).


S novými zněními statutů se mohou podílníci ode dne 2. ledna 2019 seznámit na internetové adrese https://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) https://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.