Aktualizace Statutů podílových fondů kolektivního investování a podílových fondů kvalifikovaných investorů a vybraných Klíčových informací pro investory

S účinností od 1. ledna 2020 aktualizuje pobočka Erste Asset Management (Erste AM ČR) texty statutů níže uvedených standardních podílových fondů, speciálních podílových fondů a fondů kvalifikovaných investorů, které obhospodařuje. Ke stejnému datu dochází k úpravě investiční strategie u podílového fondu ČS korporátní dluhopisový. Zároveň se aktualizují i Klíčové informace pro investory (KIID) u podílových fondů Konzervativní Mix FF a ČS korporátní dluhopisový. 

Seznam fondů, u kterých dochází k aktualizaci:

standardní podílové fondy: 

 • ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond,
 • SPOROTREND - otevřený podílový fond,
 • ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,
 • STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond
 • ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,
 • TOP STOCKS - otevřený podílový fond,
 • FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond,
 • TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond,
 • GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,
 • KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,
 • High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond,
 • VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
 • LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond
 • DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
 • Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond,
 • AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
 • Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond,
 • YOU INVEST solid - otevřený podílový fond,
 • Smíšený fond - otevřený podílový fond,
 • YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond,
 • SPOROBOND - otevřený podílový fond,
 • YOU INVEST active - otevřený podílový fond,
 • SPOROINVEST - otevřený podílový fond,

speciální podílové fondy:

 • DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond,
 • OPTIMUM - otevřený podílový fond,
 • FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,
 • Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,
 • FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,
 • Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond,
 • Globální akciový FF - otevřený podílový fond,
 • Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond,
 • MPF 10 - otevřený podílový fond,
 • UNIVERSUM - otevřený podílový fond,
 • MPF 30 - otevřený podílový fond,
 •  
 • fondy kvalikikovaných investorů:
 •  
 • ČS PRIVATE EQUITY T – uzavřený podílový fond,
 • IPF 25 – otevřený podílový fond,
 • IPF 10 - otevřený podílový fond,
 • IPF 35 - otevřený podílový fond.

V aktualizovaných statutech u vybraných podílových fondů byly provedeny změny související zejména:

 • s ustanovením společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o, jakožto auditora podílových fondů pro účetní období roku 2020 (kromě ČS PRIVATE EQUITY T uzavřený podílový fond), 
 • s dalším přizpůsobením statutů požadavkům vyplývajícím z Nařízení (EU) 2015/2365 a doplňujícího Nařízení (EU) 2019/356, o transparentnosti obchodů zajišťujících financování, 
 • s aktualizací údajů o vedoucích osobách investiční společnosti a členech dozorčí rady v příloze 1 statutů, 
 • s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů v příloze 2 statutů, 
 • s přepočítáním údaje o celkové nákladovosti v souvislosti se snížením úplaty za obhospodařování a administraci u podílového fondu ČS korporátní dluhopisový a se zvýšením úplaty za obhospodařování a administraci u podílového fondu Konzervativní Mix FF, v příloze 4 statutů a v KIID těchto dvou podílových fondů. U fondu ČS korporátní dluhopisový dochází ke snížení úplaty za obhospodařování z 1,50 % p. a. na 1,10 % p. a. a zvýšení úplaty za obhospodařování u fondu Konzervativní Mix FF z 0,50 % p. a. na 0,65 % p. a.

ČS korporátní dluhopisový – změna investiční strategie

Klíčová změna investiční strategie fondu spočívá v tom, že více jak 50 % majetku v podílovém fondu může být investováno do korporátních dluhopisů investičního stupně obchodovaných na EUR trzích, a podíl dluhopisů z rozvíjejících se zemí Evropy, Středního východu a Afriky tak může být přiměřeně nižší. Díky této změně dojde i ke zkonzervativnění rizikového profilu fondu a ke snížení jeho rizikové váhy. Zároveň v této souvislosti dochází ke změně jeho výnosového potenciálu, což je reflektováno snížením úplaty za obhospodařování. Měnové riziko je u fondu i nadále zajišťováno. Podílníci, kteří nesouhlasí se změnou investiční strategie, mají možnost podílové listy odprodat. 

Investiční strategie ostatních zmíněných podílových fondů se nemění.