Vyhlášení záměru sloučit podílové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika, jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, (dále jen „investiční společnost“) tímto informuje podílníky podílového fondu ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond ve lhůtě minimálně 3 měsíců, podle článku XII odstavce 4 jeho statutu, o záměru zrušit tento podílový fond jeho sloučením s podílovým fondemSPOROINVEST- otevřený podílový fond.