Oznámení o výši podílu na zisku za rok 2019 připadající na 1 podílový list dividendové třídy fondu TOP STOCKS (ISIN CZ0008475605)

 

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká Republika, tímto informuje ty podílníky podílového fondu TOP STOCKS – otevřený podílový fond, kteří byli k rozhodnému datu 30. dubna 2020 držiteli podílových listů dividendové třídy (ISIN CZ0008475605), že výše podílu na zisku za rok 2019 připadající na jeden podílový list činí

0,145217 Kč,

a to po zdanění srážkovou daní podle zákona o dani z příjmů.

Podle ustanovení článku IX odstavce 21 statutu podílového fondu TOP STOCKS bude výplata podílů na zisku zahájena dne 1. června 2020. Podíly na zisku budou zasílány na bankovní účet, který podílník uvedl ve smlouvě o poskytování investičních služeb uzavřené s distributorem podílových listů - Českou spořitelnou, a. s.

Výplata podílů na zisku odpovídajícím způsobem snižuje hodnotu podílových listů dividendové třídy po rozhodném datu.