Technická přestávka ve vydávání a odkupování podílových listů na počátku roku 2021

Společnost Erste Asset Management GmbH jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika informuje investory níže uvedených investičních fondů, že jako obhospodařovatel fondu rozhodla o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů a to od 4.1.2021 0:00 hodin do 8.1.2021 24:00 hodin.

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení.

Po dobu pozastavení se nebude provádět výpočet aktuální hodnoty podílových listů.

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139, odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů se zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po dni pozastavení a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za první aktuální hodnotu podílových listů určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

Důvodem pro výše uvedené rozhodnutí je zajištění účetních závěrkových prací na začátku kalendářního roku, zejména zpracování řádných ročních účetních závěrek investičních fondů zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola a úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet hodnoty fondového kapitálu na kalendářní rok 2021 a zajištění klasifikace a přeúčtování v souvislosti s implementací mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS 9 a legislativními změnami vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.