Dopadové investování:
nová strategie, jak zvládnout ekologické výzvy

Autor: Armand Feka/International Communications/Erste AM

 

Impact investing neboli dopadové investování jsou v současnosti horkým tématem ve finančním sektoru. Impact fondy jsou investice, které mají kromě finanční návratnosti generovat i pozitivní, měřitelné společenské a environmentální účinky. Rostoucí vliv na investičním trhu směřuje kapitál k nejnaléhavějším výzvám v oblastech, jako je obnovitelná energie, ochrana klimatu, mikro-financování a dostupnost základních služeb,
jako je bydlení, zdravotní péče a vzdělávání.

Dopadové fondy – jako „třešnička na dortu“ odvětví udržitelných investic

"Po dlouhou dobu bylo ponecháno na investičních společnostech, aby posoudily, zda je fond s „dopadem“, či nikoli. Na druhou stranu jim to umožnilo vytvářet inovativní a nové produkty; ale na druhou stranu nevýhodou je  greenwashing, “říká Walter Hatak, vedoucí oddělení udržitelných investic společnosti Erste Asset Management. Nařízení Evropské unie o zveřejňování informací, které vstoupilo v platnost počátkem března 2021, stanoví nová pravidla transparentnosti, pokud jde o výsledky rizik udržitelnosti u produktů finančních investic a jejich negativní dopady. Jednoduše řečeno, podle článku 9 tohoto nařízení mají fondy generovat nejen výnos, ale také pozitivní dopad pro společnost.

Dopad musí být měřitelný a viditelný

Pokud jde fondy s dopadem společnosti Erste AM, každoročně se provádí externě pověřený screening vlivu, který slouží k měření dopadu, který dosáhly akcie investované ve fondu. Aby bylo možné na konci roku vykázat pozitivní vliv, je nezbytné předem zvolit správné cenné papíry do portfolia. Může se jednat o akcie společností, které nabízejí řešení v oblasti klimatických změn, nebo v segmentu dluhopisových investic zelené dluhopisy nebo dluhopisy na zvýšení povědomí o klimatu, které splňují naše kritéria udržitelnosti. „Dopad nemusí nutně souviset s environmentálními tématy. Společenské otázky, jako je vytváření pracovních míst v rozvojových zemích prostřednictvím mikroúvěrů, hrají pro Erste AM také důležitou roli, “ říká Walter Hatak.

Existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout pozitivní vliv

Pozitivního dopadu lze dosáhnout různými způsoby. Erste AM využívá všechny dostupné nástroje udržitelnosti, na jedné straně prostřednictvím samotných aktiv fondu, na druhé straně prostřednictvím výkonu hlasovacích práv a firemních dialogů.

Náš fond ERSTE GREEN INVEST investuje do společností, které si jako svůj podnikatelský záměr stanovily boj proti změně klimatu a co nejefektivnější využití přírodních zdrojů, jako je například voda. Fond ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT do těchto projektů investuje prostřednictvím zelených dluhopisů, dluhopisů na zvyšování povědomí o klimatu a sociálních dluhopisů, jejichž cílem je zajistit, aby zde naše budoucí generace našly obyvatelnou planetu. Fond ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE umožňuje zpřístupnění kapitálu na založení společnosti a tím na vytváření pracovních míst, kde jinak není žádný nebo jen obtížný přístup k financování.

Správcovské společnosti mohou pomocí hlasovacích práv, předkládáním návrhů akcionářům na ekologické a společenské otázky a komunikace s investory, vyvíjet tlak na firmy, což má pozitivní vliv i na ostatní fondy. V roce 2020 Erste AM použila hlasovací práva na 363 valných hromadách v objemu více než 3 miliardy eur.

Mohou mít i ostatní fondy pozitivní vliv na společnost?

" Z našeho pohledu má každé investiční rozhodnutí vliv, který by se měl měřit bez ohledu na produkt. Z tohoto důvodu jsme byli první rakouskou správcovskou společností, která se připojila k dohodě Montréal Carbon Pledge a každý rok na našem webu zveřejňujeme uhlíkovou stopu všech podílových fondů", uvedl Hatake. Jako společnost jsme hrdí na to, že jsme od začátku měření trvale pod celkovým průměrem trhu, pokud jde o emise CO2, v neposlední řadě díky našim minimálním standardům implementovaným v celé společnosti. Kromě toho jsme od roku 2017 také zveřejnili naše vodní rizika v našich společensky odpovědných fondech.

I když se světu podaří drasticky snížit emise, ty budou přesto i nadále stoupat. "Klimatická neutralita proto musí být deklarovaným cílem." Pomocí impaktních fondů můžeme investovat do společností a projektů, které rozhodujícím způsobem přispívají k uzavření
vodovodu jednou provždy, “uzavírá Hatak.

 

 

Přečtěte si vše o impact investing, greenwashingu a rozhovorech s odborníky na toto téma v našem zpravodaji ESGenius zde:  https://blog.de.erste-am.com/dossier/impact-investing/

ERSTE WWF STOCKS ENVIRONMENT je globální akciový fond s dopadem, který investuje do společností z odvětví ochrany životního prostředí. Zaměřuje se především na obory: úprava vod a zásobování vodou, recyklace a nakládání s odpady, energetická účinnost, mobilita a v oblasti obnovitelných energií.  

Upozornění:

Prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje.