O z n á m e n í

 

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,

jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,

se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,

oznamuje, že

s účinností ode dne 1. října 2021 byla schválena změněná znění statutů a změněná označení níže uvedených standardních podílových fondů.

 

                                                                      Původní označení:                                                                       Nové označení:

                                                                      YOU INVEST solid – otevřený podílový fond                              ESG MIX 10 – otevřený podílový fond

                                                                      YOU INVEST balanced – otevřený podílový fond                      ESG MIX 30 – otevřený podílový fond

                                                                      YOU INVEST active – otevřený podílový fond                            ESG MIX 50 – otevřený podílový fond

 

 

Ve statutech byly provedeny změny související zejména se začleněním faktorů trvale udržitelného rozvoje lidské společ-nosti (ESG) do jejich investiční strategie a promítnuty související požadavky nařízení (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb a nařízení (EU) 2020/852, o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných inves-tic. Od 1. října 2021 tyto podílové fondy patří mezi produkty dle čl. 8 nařízení EU) 2019/2088. Podílové fondy, kromě jiných svých vlastností, budou v rámci naplňování své investiční strategie aktivně sledovat a prosazovat faktory udržitelnosti v environ-mentální nebo sociální oblasti, za podmínky, že společnosti, jimž je investice finálně určena, dodržují postupy řádné správy a řízení společností.

Schválené změny statutů nepodléhaly předchozímu souhlasu České národní banky, neboť se jedná o upřesnění investiční politiky, kterým nedojde k výrazně odlišnému způsobu investování a kterým se nemění rizikový profil podílových fondů s dopadem na posta-vení a zájmy podílníků nebo se jedná o změny vyvolané změnou právní úpravy.

S novými zněními statutů a klíčových informací pro investory se mohou podílníci ode dne 1. října 2021 seznámit na internetové adrese https://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) https://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.