O z n á m e n í

 

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,

jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,

se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,

oznamuje, že

s účinností ode dne 29. srpna 2022 byla přijata upravená znění statutů níže vyjmenovaných speciálních podílových fondů:

DLUHOPISOVÝ FOND – otevřený podílový fond,

MPF 50 – otevřený podílový fond,

FOND FIREMNÍCH VÝNOSů – otevřený podílový fond,

OPTIMUM – otevřený podílový fond,

FOND STÁTNÍCH DLUHOPISů – otevřený podílový fond,

Privátní portfolio AR AKCIE – otevřený podílový fond,

Globální akciový FF – otevřený podílový fond,

Privátní portfolio AR REALITY – otevřený podílový fond,

MPF 10 – otevřený podílový fond,

Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE – otevřený podílový fond,

MPF 30 – otevřený podílový fond,

UNIVERSUM – otevřený podílový fond.

 

 

Ve statutech byly provedeny změny související zejména s nahrazením dosavadního syntetického ukazatele rizikového profilu podílového fondu (synthetic risk and reward indicator, SRRI) souhrnným ukazatelem rizika (summary risk indicator, SRI). Tento standardizovaný ukazatel rizika zohledňuje jak volatilitu (tržní riziko), tak úvěruschopnost emitenta (kreditní riziko) u finančních nástrojů v portfoliu podílového fondu. Změny ve statutech speciálních podílových fondů byly vyvolány zrušením nařízení vlády č. 242/2013 Sb.

V důsledku změny statutů nedojde ke změně investiční strategie žádného z těchto podílových fondů ani nedojde k odlišnému způsobu investování.

S novým zněním statutů a s novým sdělením klíčových informací (KID) speciálních fondů se mohou podílníci ode dne 29. srpna 2022 seznámit na internetové adrese https://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) https://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.