Oznámení o aktualizaci statutů fondů Erstee Asset Management,

Česká republika

O z n á m e n í

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,

jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,

se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,

oznamuje, že

s účinností ode dne 26. září 2022 byla přijata upravená znění statutů níže vyjmenovaných

- standardních podílových fondů:

ČS fond životního cyklu 2030 FF – otevřený podílový fond,

Smíšený fond – otevřený podílový fond,

ČS korporátní dluhopisový – otevřený podílový fond,

SPOROBOND – otevřený podílový fond,

ESG MIX 10 – otevřený podílový fond,

SPOROINVEST – otevřený podílový fond,

ESG MIX 30 – otevřený podílový fond,

SPOROTREND – otevřený podílový fond,

ESG MIX 50 – otevřený podílový fond,

STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond,

FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,

TOP STOCKS – otevřený podílový fond,

GLOBAL STOCKS FF – otevřený podílový fond,

TRENDBOND – otevřený podílový fond,

High Yield dluhopisový – otevřený podílový fond,

KONZERVATIVNÍ MIX FF – otevřený podílový fond,

LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond,

VYVÁŽENÝ MIX FF – otevřený podílový fond,

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy – otevřený podílový fond,

DYNAMICKÝ MIX FF – otevřený podílový fond,

Privátní portfolio dynamické – otevřený podílový fond,

AKCIOVÝ MIX FF – otevřený podílový fond,

- speciálních podílových fondů:

DLUHOPISOVÝ FOND – otevřený podílový fond,

MPF 50 – otevřený podílový fond,

FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,

OPTIMUM – otevřený podílový fond,

FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,

Privátní portfolio AR AKCIE – otevřený podílový fond,

Globální akciový FF – otevřený podílový fond,

Privátní portfolio AR REALITY – otevřený podílový fond,

MPF 10 – otevřený podílový fond,

Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE – otevřený podílový fond,

MPF 30 – otevřený podílový fond,

UNIVERSUM – otevřený podílový fond,

- fondů kvalifikovaných investorů:

ČS PRIVATE EQUITY I – uzavřený podílový fond,

IPF 35 – otevřený podílový fond,

IPF 10 – otevřený podílový fond,

IPF 50 – otevřený podílový fond.

IPF 25 – otevřený podílový fond,

Ve statutech byly provedeny změny související zejména

- se změnou vyhlášky č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování,

- s aktualizací seznamu obhospodařovaných podílových fondů v příloze 2 statutů.

V důsledku změny statutů nedojde ke změně investiční strategie žádného z podílových fondů ani nedojde k odlišnému způsobu investování.

S novým zněním statutů a klíčových informací pro investory se mohou podílníci ode dne 26. září 2022 seznámit na internetové adrese https://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) https://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.