Oznámení o změně statutů podílových fondů Erste AM ČR od 1.1.2023

 
 
Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,
 
oznamuje, že
 
s účinností ode dne 1. ledna 2023 byla přijata upravená znění statutů níže vyjmenovaných
 
- standardních podílových fondů:
ČS fond životního cyklu 2030 FF – otevřený podílový fond,
ČS korporátní dluhopisový – otevřený podílový fond,
ESG MIX 10 – otevřený podílový fond,
ESG MIX 30 – otevřený podílový fond,
ESG MIX 50 – otevřený podílový fond,
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,
GLOBAL STOCKS FF – otevřený podílový fond,
High Yield dluhopisový – otevřený podílový fond,
LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio dynamické – otevřený podílový fond,
Smíšený fond – otevřený podílový fond,
SPOROBOND – otevřený podílový fond,
SPOROINVEST – otevřený podílový fond,
SPOROTREND – otevřený podílový fond,
STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond,
TOP STOCKS – otevřený podílový fond,
TRENDBOND – otevřený podílový fond,
KONZERVATIVNÍ MIX FF – otevřený podílový fond,
VYVÁŽENÝ MIX FF – otevřený podílový fond,
DYNAMICKÝ MIX FF – otevřený podílový fond,
AKCIOVÝ MIX FF – otevřený podílový fond,

- speciálních podílových fondů:
DLUHOPISOVÝ FOND – otevřený podílový fond,
FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,
Globální akciový FF – otevřený podílový fond,
MPF 10 – otevřený podílový fond,
MPF 30 – otevřený podílový fond,
MPF 50 – otevřený podílový fond,
OPTIMUM – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR AKCIE – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR REALITY – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE – otevřený podílový fond,
UNIVERSUM – otevřený podílový fond,

- fondů kvalifikovaných investorů:
ČS PRIVATE EQUITY I – uzavřený podílový fond,
IPF 10 – otevřený podílový fond,
IPF 25 – otevřený podílový fond,
IPF 35 – otevřený podílový fond,
IPF 50 – otevřený podílový fond.

Ve statutech byly provedeny změny související zejména
- s dalším přizpůsobením statutů požadavkům nařízení (EU) č. 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitel-ností v odvětví finančních služeb,
- s nahrazením dosavadního syntetického ukazatele rizikového profilu (synthetic risk and reward indicator, SRRI) souhrnným ukazatelem rizika (summary risk indicator, SRI) i u standardních fondů,
- u fondů ESG MIX 10, ESG MIX 30 a ESG MIX 50 s doplněním nové přílohy č. 7 „Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů“ a přílohy č. 8 "Informace o enviromentálních nebo sociálních vlastnostech",
- se změnami v dozorčí radě Erste Asset Management GmbH (v příloze 1 statutů),
- s aktualizací seznamu obhospodařovaných podílových fondů (v příloze 2 statutů).

V důsledku změny statutů nedojde ke změně investiční strategie žádného z podílových fondů ani nedojde k odlišnému způsobu investování.

Dojde k nahrazení stávajících dokumentů Klíčové informace pro investory (KIID) novými automaticky generovanými dokumenty Sdělení klíčových informací (PRIIPs KID), které odpovídají požadavkům regulačních technických norem stanovených v přílohách nařízení (EU) 2021/2268.

S novým zněním statutů a klíčových informací pro investory se mohou podílníci ode dne 1. ledna 2023 seznámit na internetové adrese www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.