Jak chápat rizika spojená s fondy

V tomto blogovém článku rozebíráme různé typy rizik, které je třeba si uvědomit před investicí do fondu. Ukážeme si, jaká hlediska je třeba brát v úvahu, pokud jde o dobu vstupu a dobu investování.

Výnos, jistota nebo dostupnost?

Při investování se investoři ocitají mezi protichůdnými prioritami výnosu, bezpečnosti a dostupnosti. Bohužel neexistuje investice s plnou jistotou, vysokým výnosem a stálou dostupností. Jako investor musíte dělat kompromisy, abyste našli tu správnou formu investice. Zpravidla platí, že čím vyšší je možný výnos, tím vyšší je očekávané riziko a tím delší je nutná doba investice.

Jaká jsou rizika investování do fondů?

Nejdůležitější formou rizika, kterou investoři pociťují nejsilněji, je tržní riziko. Jedná se o riziko, že investiční fond ztratí hodnotu, protože cenné papíry ve fondu kolísají v ceně.

V závislosti na typu fondu má fond větší nebo menší tržní riziko – akciové fondy mají obvykle vyšší tržní riziko než dluhopisové fondy. Užitečným ukazatelem pro posouzení tohoto rizika může být syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI). Ten je uveden na stupnici od 1 do 7 v dokumentu s klíčovými informacemi (KID). Ukazuje, jak vysoké byly v minulosti výkyvy ceny podílových jednotek fondu. Dalším ukazatelem je volatilita, kterou lze nalézt v informačních listech.

V obou případech platí, že čím vyšší je číslo na stupnici nebo volatilita v procentech, tím vyšší byly výkyvy ceny fondu v minulosti. Ačkoli to nevypovídá o budoucích cenových pohybech, mohou být tyto ukazatele docela užitečné při porovnávání fondů, abyste pochopili, jak moc může investice kolísat.

Pokud investoři dávají přednost fondům, které se zaměřují na určitá odvětví nebo země, vstupují do hry specifická rizika odvětví nebo zemí pro tyto oblasti. Například sankce související s válkou na Ukrajině vedly k pozastavení obchodování s fondy specializovanými na Rusko.

Rizika v této oblasti jsou velmi různorodá a jsou uvedena v dokumentech příslušných fondů. Širší diverzifikace fondů tato rizika také rozkládá, což znamená, že v případě incidentu by dopad neměl být tak významný.

Mnoho fondů investuje široce diverzifikovaným způsobem, a proto zahrnují cenné papíry kótované v různých měnách. Například globální akciový fond bude obsahovat akcie z Ameriky (např. Apple v USD), ale také akcie z Evropy (např. BMW v EUR) a akcie z Asie (např. Sony v JPY). Manažeři fondů často nakupují akcie v místní měně. To vede k dalšímu měnovému riziku. Protože kolísají nejen ceny cenných papírů, ale také směnné kurzy měn, má toto riziko přímý vliv na výkonnost fondu a je také aktivně řízeno manažery fondu.

Dalším rizikem, které by si investoři měli při investování do fondů uvědomit, je riziko emitenta, které existuje v několika rovinách. V případě přímých investic do akcií by velká část investice byla ztracena, jakmile by emitent vyhlásil úpadek. Na úrovni fondů jsou investoři tímto rizikem ovlivněni různými způsoby. Na jedné straně jsou fondy zvláštním majetkem, který je přísně oddělen od majetku fondové společnosti, která fond spravuje, nebo depozitářské banky, v níž jsou cenné papíry fondu uloženy. I v případě úpadku fondové společnosti nebo depozitářské banky zůstávají zvláštní aktiva k dispozici. Protože jsou však samotná aktiva fondu investována do velkého počtu přímých investic, fond je i nadále vystaven riziku emitenta – i když je toto riziko ve srovnání s přímými investicemi díky diverzifikaci značně sníženo.

Mohu svá aktiva chránit před riziky?

Stručně řečeno - ne. Investování je vždy spojeno s riziky. Investiční formuláře, které slibují něco jiného, prostě rizika většinou neukazují. Na rozdíl od obecného pocitu však ani nicnedělání a ukládání peněz na spořicí účet nebo pod matraci není bez rizika. Ačkoli by člověk měl na spořicím účtu držet malé částky jako "hnízdečko" pro nepředvídatelné výdaje nebo likvidní prostředky dostupné v krátké době, u spořicích vkladů vstupuje do hry riziko inflace, při níž peníze ztrácejí kupní sílu. Právě v roce 2022 se inflace stala opět znatelnou, a to i v běžném životě.

Jak již bylo zmíněno na začátku, na možný výnos může mít vliv i doba investice. Vliv mnoha rizik lze snížit volbou vhodně dlouhého investičního horizontu. Kromě toho často vyvstává otázka "správného" okamžiku vstupu na trh, který je však obtížné předvídat. Proto je vhodné investovat menší částky po delší dobu - např. prostřednictvím fondového spoření s měsíčními platbami od 50 EUR. Tento přístup se v průběhu let osvědčil. Jeho výhodou je, že není nutné investovat celý kapitál najednou, a tím také možnost levnějšího nákupu podílových jednotek fondu v případě poklesu cen.

"Čas na trhu je lepší než časování trhu"  

Shrnuto a podtrženo: Investice do fondů jsou spojeny s různými riziky, která jsou uvedena v dokumentech fondu. U široce diverzifikovaného, aktivně spravovaného smíšeného fondu je řízení rizik s ohledem na trhy, sektory, země a měny přenecháno zkušeným manažerům fondu. I když nemohou vždy zaručit nárůst hodnoty, riziko investice je sníženo odpovídajícím dlouhým investičním obdobím a diverzifikací doby vstupu.

Tento článek nepředstavuje investiční doporučení ani investiční poradenství podle příslušných právních předpisů. 

Všechny uvedené informace jsou pouze informativní a nezávazné.

Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, jejich minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Stanovené investiční cíle nejsou zaručeny s ohledem na nepředvídatelné výkyvy na finančních trzích.