Téma voda v udržitelném investování

WWF Austria / Erste AM Communications

Čistá voda je jedním z nejcennějších a nejdůležitějších zdrojů na naší planetě. Změna klimatu zároveň způsobuje, že se tento zdroj stává stále vzácnějším – a situace se ještě zhoršuje.

Za poslední století zmizela více než polovina mokřadů na naší planetě. Loňské léto bylo jedním z nejteplejších a nejsušších v historii měření. V době oteplování klimatu zažíváme extrémní srážky, po nichž následuje sucho a nedostatek vody. Také ledovce nejen v Evropě mizí rychlým tempem.

Rizika spojená s vodou se týkají i podniků

Tato vodní rizika se stále více dotýkají i hospodářství. Jejich důsledky sahají od zvyšování cen, přes nedostatek vody v důsledku výpadků dodávek a odebírání vodních zdrojů až po rizika spojená s pověstí podniku.

Zároveň téměř každá společnost potřebuje pro své výrobní procesy čistou vodu. Hospodářství je tak jedním z největších uživatelů vody na světě. To je aspekt, který má i negativní dopad. Například odběr příliš velkého množství vody z řek a podzemních vod nebo znečištění tohoto cenného zdroje dále zvyšují rizika spojená s vodou.

Aby bylo možné čelit výzvám v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí pro planetu, na které stojí za to žít, musí i finanční sektor cíleně řídit investice. Jedním z příkladů je udržitelný vlajkový fond ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT. Tento akciový fond investuje po celém světě se zaměřením na společnosti v oblasti recyklace a nakládání s odpady, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a mobility. Kromě toho hrají důležitou roli také oblasti úpravy a zásobování vodou, protože odpovědné využívání vodních zdrojů se v konečném důsledku týká nás všech.

Jak se v investičním procesu zohledňují rizika spojená s vodou?

V rámci ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT se cíleně investuje do společností, které pomáhají snižovat spotřebu vody. Za účelem snížení vodních rizik berou analytici udržitelnosti Erste AM při hodnocení společností v úvahu hospodaření a regionální rozložení odběrů vody.

V praxi to vypadá následovně: Nejprve se zaznamená, zda podnik působí v rizikových oblastech s nedostatkem vody a zda je tam závislý na vysokých odběrech vody. Dále se hodnotí, jaká opatření podnik přijímá ke zlepšení využívání vody směrem k větší udržitelnosti. Tyto aspekty jsou zahrnuty do výpočtu hodnocení ESG společností, které je jedním z klíčových faktorů při rozhodování o zařazení či nezařazení společnosti do fondu.

Dalším důležitým nástrojem v souvislosti s vodními riziky je vodní stopa. Ta ukazuje, jak vysoký je odběr vody danou společností. Erste Asset Management vypočítává vodní stopu pro všechny udržitelné akciové a dluhopisové fondy. Na jedné straně je to důležitý signál, který má společnosti přimět ke zveřejňování údajů o vodě. Na druhé straně mohou manažeři fondů tyto zásadní informace zahrnout do svých investičních rozhodnutí a lépe tak zohlednit problematiku vody.

Průkopník v oblasti vodního hospodářství

V ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT je v současné době přibližně 9,4 % celkového investovaného objemu investováno do společností z oblasti úpravy a zásobování vodou. Z pohledu Clemense Kleina, správce fondu ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT, patří společnost Xylem Inc. mezi špičkové firmy. Tato společnost pomáhá vodárenským společnostem pomocí monitorovacího systému v reálném čase rychle lokalizovat a opravit úniky vody a prasklé potrubí. Kromě toho systémy a analytika společnosti umožňují včasné odhalení potenciálních zranitelných míst v inženýrských sítích. "Xylem tak rozhodujícím způsobem přispívá ke snížení vysokých ztrát vody z poškozené infrastruktury," vysvětluje Klein. Koneckonců, jak dodává, zejména ve Spojených státech se jedná o závažný problém: "V USA se každý den ztratí 23 miliard litrů pitné vody, protože některá potrubí jsou více než 100 let stará. To je více než 15 % denní spotřeby vody v USA."

Dalším nejlepším kandidátem ve fondu je společnost Evoqua Water Technologies. Společnost nabízí inovativní řešení pro analýzu vody v reálném čase a vyvinula také různé postupy pro čištění kontaminované vody. "Zejména v USA je kontaminace pitné vody PFAS (perfluorovanými a polyfluorovanými alkylovými sloučeninami) ve 49 státech vážným problémem, pro který společnost Evoqua nabízí inovativní řešení," vysvětluje Clemens Klein.

"V USA se každý den ztratí 23 miliard litrů pitné vody,
protože některá potrubí jsou více než 100 let stará.
To je více než 15 % denní spotřeby vody v USA."

Clemens Klein
Portfolio manažer
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT