Světový den vody: mnohem více než "jen" životně důležitý zdroj

Walter Hatak

Již šest let využívá společnost Erste Asset Management Světový den vody jako příležitost k upozornění na globální rizika spojená s vodou. Sedmým rokem zveřejňujeme vodní stopu našich udržitelných akciových fondů. Od roku 2021 je toto zveřejnění doplněno zveřejněním údajů o našich udržitelných dluhopisových fondech.

Od roku 2017 se toho hodně změnilo: tehdy nezveřejňovala spotřebu vody ani polovina společností v našich udržitelných fondech, dnes tyto informace zveřejňují téměř tři čtvrtiny. Přesto je třeba ještě více si uvědomit naléhavost globálních rizik spojených s vodou. Koneckonců jsou s nimi spojena i ekonomická rizika, jak nemilosrdně ukázala loňská sucha a nedostatek vody v Evropě.

Nedostatek vody se v Evropě stává stále větším problémem

Problémy, které jsme ještě před několika lety znali pouze ze zpráv o vzdálených zemích, nyní dorazily i sem, přímo doprostřed Evropy. I my stále více pociťujeme dopady nedostatku vody a postupného snižování hladiny podzemních vod. Například ve venkovských oblastech v Rakousku i u nás stále častěji vysychají domácí studny, které existovaly po celé generace. To je jen jeden z příkladů důsledků klimatické krize, které se na nás valí stále drastičtěji.

Voda je však mnohem víc než "jen" životně důležité zboží. Tento cenný zdroj má obrovský význam také z ekonomického hlediska. V loňském roce se opět ukázaly dalekosáhlé důsledky nedostatku vody. Pokud řeky v Evropě neodvádějí dostatek vody, nákladní lodě uvíznou. Dokonce ani jaderné reaktory nemohou pokračovat v provozu, protože je nelze dostatečně chladit.

Rizika spojená s vodou jsou také ekonomickými riziky

Pro podniky může mít nedostatek vody celou řadu důsledků, například přísnější regulaci spotřeby vody, masivní zvýšení cen nebo zpoždění výrobního procesu. To poukazuje na skutečnost, že vodní rizika jsou zároveň ekonomickými riziky. O to důležitější je, aby podniky využívaly vodní zdroje zodpovědně a řídily vodní rizika udržitelným způsobem.

Je důležité si uvědomit, že nejen skutečná spotřeba v absolutních číslech hraje roli v možných vodních rizicích. Na rozdíl od uhlíkové stopy je rozhodující regionální složka. Spotřebu vody v regionech s vysokými vodními zdroji, jako je tomu například v oblasti Alp, je třeba klasifikovat jinak než spotřebu vody a související způsoby hospodaření v regionech s nedostatkem vody, jako je tomu například v Kapském Městě v Jihoafrické republice.

Řídíme se klasifikací rizik podle World Resources Institute a rozlišujeme regiony s nízkým (např. Rakousko v Alpách), středním (např. Německo) a vysokým (např. Španělsko) zatížením. Na úrovni zemí má zmiňované Rakousko – alpská země – má to štěstí, že je klasifikováno jako region s nízkým stresem. Naproti tomu velké části Německa jsou již klasifikovány jako regiony se střední a vysokou zátěží. Itálie, Španělsko a Řecko jsou z velké části klasifikovány jako regiony s vysokým až velmi vysokým stupněm stresu. Zejména tyto země se v minulosti často potýkaly s extrémním suchem, nedostatkem vody a lesními požáry.

Oblasti s nedostatkem vody,
Zdroj: World Resources Institute, Aqueduct Water Risk Atlas; wri.org/aqueduct

Jak zohledňujeme vodní rizika?

Při analýze udržitelnosti Erste Asset Management nejprve zaznamenává, zda se podnik nachází v regionu s nízkým rizikem ohrožení vodou a zda je v něm závislý na vysokých odběrech vody. Kromě toho naši odborníci na udržitelnost posuzují, jaká opatření společnosti přijímají ke zlepšení spotřeby vody. Tyto aspekty jsou zohledněny při výpočtu ESG ratingu společností, který je mimo jiné rozhodující pro zařazení či nezařazení společnosti do fondu.

Zohlednění rizik spojených s vodou při výběru aktiv se osvědčuje, jak ukazuje hodnocení vodní stopy v našich udržitelných fondech. V loňském roce udržitelné fondy Erste Asset Management opět výrazně překonaly globální akciový a dluhopisový trh, pokud jde o vodní stopu.

 

VYHODNOCENÍ VODNÍ STOPY

Globální akciový trh vs. udržitelné akciové fondy