Vyhlášení záměru sloučit podílové fondy

 

Investiční společnost
Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
(dále jen „investiční společnost“)
tímto informuje podílníky podílového fondu

Fond řízených VÝNOSŮ – otevřený podílový fond
ve lhůtě minimálně 3 měsíců, podle článku XII odstavce 4 jeho statutu,
o záměru zrušit tento podílový fond jeho sloučením s podílovým fondem

SPOROINVEST – otevřený podílový fond.

Investičním cílem stanoveným pro standardní podílový fond Fond řízených VÝNOSŮ – otevřený podílový fond (dále jen „slučovaný podílový fond“) bylo poskytnout podílníkům růst hodnoty podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu jednoho kalendářního roku. Cíle mělo být dosahováno investicemi do akciové složky z evropských akcií a do konzervativní dluhopisové složky z českých dluhopisů s krátkou durací a instrumentů peněžního trhu. Váha akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akcií neměla přesáhnout 25 % aktiv podílového fondu. Průměrná modifikovaná durace dluhopisové složky portfolia neměla přesáhnou 1,5 roku. Důvodem pro záměr tento podílový fond zrušit sloučením jsou malé prodeje jeho podílových listů a nízká hodnota majetku v tomto podílovém fondu. Záměr zrušit tento podílový fond jeho sloučením se standardním podílovým fondem SPOROINVEST – otevřený podílový fond (dále jen „přejímající podílový fond“) vychází ze skutečnosti, že tento přejímající podílový fond patří do kategorie dluhopisových fondů velmi krátkodobých investic a jeho investiční strategie a rizikový profil tudíž nejlépe odpovídá nynější investiční strategii a rizikovému profilu slučovaného fondu.

V případě, že Česká národní banka sloučení podílových fondů povolí, uveřejní investiční společnost rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení, a to bez zbytečného prodlení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podílníci slučovaného fondu, který sloučením zanikne, by se k rozhodnému dni sloučení stali podílníky přejímajícího podílového fondu a podílové listy slučovaného fondu by jim byly vyměněny za podílové listy přejímajícího fondu, retailové třídy CZK C (ISIN CZ0008472271). Investiční společnost předpokládá, že rozhodný den sloučení by nastal nejdříve v listopadu 2023, a to po uveřejnění rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení a po datu nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Investiční společnost dále předpokládá, že 5 pracovních dnů před rozhodným dnem sloučení dojde k ukončení vydávání a odkupování podílových listů slučovaného podílového fondu. Do té doby bude podílníkům slučovaného podílového fondu, který dnem sloučením zanikne, zachováno právo na odkoupení podílových listů bez srážky. U přejímajícího podílového fondu se předpokládá pozastavení vydávání a odkupování podílových listů v den sloučení a v následujícím pracovním dnu.

Zrušením slučovaného podílového fondu a souvisejícím nabytím podílových listů přejímajícího podílového fondu se nepřeruší časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílových listů od daně z příjmů, který může být uplatnitelný u fyzických osob s českým daňovým domicilem, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku (více viz § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Pro získání průběžných a upřesňujících informací o pokračování procesu sloučení, zejména pak informace o povolení zamýšleného sloučení Českou národní bankou, doporučujeme podílníkům sledovat oznámení, která budou uveřejňována zejména na internetové adrese https://www.erste-am.cz a na pobočkách České spořitelny, a. s. Na internetové adrese https://www.erste-am.cz se podílníci mohou seznámit i se statutem a s klíčovými informacemi pro investory (PRIIPs KID) zamýšleného přejímajícího podílového fondu.