O z n á m e n í

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,

jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,

se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,

v pozici obhospodařovatele podílových fondů

oznamuje, že s účinností ode dne 2. dubna 2024 byla přijata změna statutu speciálního fondu kolektivního investování

 

OPTIMUM – otevřený podílový fond

Podílové listy investičního fondu OPTIMUM vydané bez označení třídy jsou nově klasifikovány jako podílové listy třídy CZK C – bez omezení typu investorů, reinvestiční. Od 2. dubna 2024 pak mohou být nově vydávány podílové listy nové třídy označené CZK DIP C – pro vybrané typy investorů, reinvestiční. Vlastníkem podílových listů třídy CZK DIP C se mohou stát pouze investoři investující v rámci smlouvy o založení a vedení dlouhodobého investičního produktu uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. („Smlouva o dlouhodobém investičním produktu“) a dále pak investiční společnost Erste Asset Management, GmbH. Třídy podílových listů CZK C a CZK DIP C se liší výší úplaty za obhospodařování a administraci.

Uvedená změna statutu nepodléhá předchozímu schválení České národní banky.

S novým zněním statutů a se sdělením klíčových informací se mohou podílníci seznámit na internetové adrese https://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori nebo na Investičním centru České spořitelny, a.s. a na jejích pobočkách.