Strategie pro řešení rizik udržitelnosti dle EU nařízení

 

Sdělení Erste Asset Management GmbH („EAM“) podle čl. 3 a 4 Nařízení (EU) 2019/2088 o strategiích pro řešení rizik udržitelnosti a nejzávažnějších negativních důsledků investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

Následující informace a přiložený pdf dokument níže popisují ty nevýznamnější – podstatné nebo podle EAM pravděpodobně podstatné – negativní důsledky investičních rozhodnutí pro faktory udržitelnosti.

Zásady OSN pro odpovědné investování (Principles for Responsible Investment - PRI) jsou základem udržitelného přístupu k investicím. Jako signatář se společnost EAM zavázala integrovat do své investiční politiky následující zásady:

  1. Otázky ESG (Environmental, social and corporate governance, tj. Environmentální, sociální a podnikové řízení týkajíc se tří hlavních faktorů při měření udržitelnosti a společenského dopadu investice do společnosti nebo podniku) zařadíme do investičních analýz a rozhodovacích procesů.
  2. Budeme aktivními vlastníky a začleníme otázky ESG do svých politik týkající se výkonu vlastnických práv a postupů.
  3. Budeme usilovat o náležité zveřejňování otázek ESG subjekty, do nichž investujeme.
  4. Budeme podporovat přijímání a provádění Zásad OSN v investičním průmyslu.
  5. Budeme spolupracovat na zvyšování naší efektivity při provádění Zásad OSN.
  6. Budeme podávat zprávy o svých aktivitách a o pokroku dosaženém při implementaci Zásad OSN.

Naše produktová strategie klade zvláštní důraz na zohlednění rizik udržitelnosti v procesech investičního rozhodování. Při zavádění nových produktů a úpravách těch stávajících dáváme jednoznačně přednost takovým investičním strategiím, které jsou v souladu s touto strategickou orientací. Produkty, které jsou v současné době nabízeny, jsou proaktivně vyhodnocovány nejméně jednou ročně a je-li to možné, dochází k jejich posílení, pokud jde o zohlednění rizik udržitelnosti v příslušné investiční strategii.

Správcovská společnost věnuje zvláštní pozornost zásadám udržitelnosti také ve svých vlastních investicích. Odborníci z týmu ESG se podílejí na investičních rozhodnutích týkajících se našeho vlastního portfolia.

EAM vypracovala postupy pro zohlednění nejvýznamnějších negativních dopadů a vytvořila strategie pro plnění svých povinností v rámci náležité péče, pokud jde o negativní dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

 

Proces náležité péče (due diligence) tvoří především:

   1) pravidelný přezkum kvantitativních požadavků a limitů v rámci řízení rizik s využitím

  • pozitivních seznamů a/nebo
  • negativních seznamů (restricted lists

   2) další podpůrná (kvantitativní) hodnocení v rámci řízení rizik s cílem ověřit věrohodnost předpokladů a dalších informací (relevantních) pro jejich řízení

   3) přezkum procesů a dokumentace v rámci pravidelných auditů operačních rizik, vnitřní řídicí systém a kontrol compliance

Do procesů EAM byly integrovány procesy pro podstupování příslušných finančních rizik a rizik souvisejících s udržitelností.

Zveřejňování informací o strategiích pro identifikaci a vážení nejvýznamnějších negativních dopadů na udržitelnost a ukazatelů udržitelnosti

EAM k řešení a posuzování různých dopadů na udržitelnost a ukazatelů udržitelnosti používá sadu nástrojů ESG. Ne všechny prvky z této sady nástrojů se používají ve všech investičních strategiích. Jednotlivé nástroje se vybírají v závislosti na konkrétní investiční strategii a s ní spojený očekávaný rizikový potenciál daného investičního fondu. Pokud se nakupují podílové listy od jiných správcových společností, obecně se vybírají takové fondy, které nabízejí nejvyšší možnou úroveň shody mezi fondem EAM a cílovým fondem, pokud jde o nejvýznamnější negativní dopady na udržitelnost a ukazatele udržitelnosti. Počet použitých nástrojů lze zvýšit nebo snížit, pokud to vyžadují pravidelné přezkumy nebo aktuální vývoj. Přehled je uveden v následujícím grafu.

Obecně platí, že správcovská společnost může používat nástroje ESG pro všechny své investiční fondy, aby při provádění svého investičního procesu zohlednila rizika udržitelnosti.

 

Minimální standardy

Minimálními standardy pro přímé investice představují základní požadavky pro všechny fondy správcovské společnosti v oblasti životního prostředí a udržitelnosti. Tím, že podstatně omezujeme investice do uhlí, přispíváme k omezení tohoto největšího zdroje emisí skleníkových plynů a v dlouhodobém horizontu k vytlačování tohoto zdroje energie z trhu. Naše minimální standardy zahrnují také sociální a etické zásady. Klíčovým kritériem je vyloučení kontroverzních zbraní (výroba a prodej), které jsou regulovány nebo zakázány mezinárodními smlouvami, a to s ohledem na obrovské utrpení, které mohou způsobovat civilnímu obyvatelstvu. Tyto etické zásady rovněž zahrnují vyloučení nástrojů pro spekulace na ceny potravin.

Angažovanost

Angažovanost znamená, že správcovská společnost vstupuje do konstruktivního a cíleného dialogu se společnostmi, do nichž investuje v rámci své podnikatelské činnosti s cílem apelovat na ty, kdo v těchto společnostech rozhodují, aby přijali udržitelný strategický přístup. Správcovská společnost jedná přímo i prostřednictvím investorských platforem jako jsou PRI a CRIC. Prostřednictvím externího poskytovatele ESG průzkumu trhu se účastní i na aktivitách společné angažovanosti s jinými investory a akcionáři. Tyto projekty jsou dlouhodobější povahy, takže mohou mít trvalý dopad na složité procesy změn v oblasti udržitelnosti, například účinné zrušení dětské práce.

Hlasování

Výkon hlasovacích práv je nedílnou součástí procesu řízení. Správcovská společnost vykonává hlasovací práva spojená s finančními nástroji, které jsou drženy přímo jejími investičními fondy v souladu se zásadami EAM pro udržitelné hlasování. K tomuto účelu si však může najmout i poradce pro hlasovací práva. Cílem je podporovat udržitelný přístup k podnikání a cílené řízení jednotlivých rizik, zejména příslušných rizik ESG. Pokud obchodní přístup není dostatečně udržitelný, zahrnují možné kroky snahu o odpovědnost představenstva veřejně obchodované společnosti i hlasování proti kandidátům do dozorčí rady veřejně obchodované společnosti. Řešení otázek souvisejících se životním prostředím a sociální oblastí se formálně předkládají představenstvu veřejně obchodované společnosti v rámci hlasování pro příslušné návrhy akcionářů. Kromě etických a morálních zájmů a zájmu o udržitelnost je to rovněž ve finančním zájmu všech investorů. Podrobnější informace o zásadách hlasovacích můžete najít i na webové stránce správcovské společnosti na adrese https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien a na stránkách české pobočky na adrese https://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori/responsible-investing

Na investiční fondy, které prosazují aspekty související s životním prostředím nebo sociální oblastí nebo jejich kombinaci ve smyslu ustanovení článku 8 nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) č. 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (nařízení o zveřejňování informací), se vztahují kromě výše uvedených základních vlastností následující pravidla:

 

Integrace

Díky integraci a souvisejícímu snížení rizik ESG v procesu výběru cenných papírů je zlepšen rizikový profil příslušného investičního fondu prostřednictvím nižší váhy neudržitelných nebo méně udržitelných cenných papírů v portfoliu a je zajištěno, že investiční fond aktivně přispívá k předcházení sociálním a ekologickým problémům. Jedním příkladem je obvykle vylepšená uhlíková stopa. Vylepšené možnosti návratnosti díky začlenění rizik ESG do investičního rozhodnutí jsou podporovány velkým počtem vědeckých studií.

Interní model hodnocení ESG „ESGenius“ poskytuje všem správcům fondů a portfolií přístup k relevantním informacím ESG o jejich portfoliích a jednotlivých cenných papírech.

 

Screening založený na standardech

Screening založený na mezinárodních standardech posuzuje, jda jsou investice v souladu s určitými mezinárodními standardy, a to s cílem řídit a omezovat rizika udržitelnosti v portfoliu. Kritéria pro vyloučení investičních fondů správcovské společnosti zohledňují příslušné mezinárodní standardy, od lidských práv přes standardy Mezinárodní organizace práce (MOP) až po iniciativu OSN Global Compact. Společnosti, které tyto požadavky nedodržují, jsou nekompromisně vyloučeny, aby se zabránilo tomu, že se investiční fond bude podílet na porušování těchto mezinárodních standardů.  

 

K dispozici jsou i následující nástroje:

Kritéria pro vyloučení

Kritéria správcovské společnosti pro vyloučení stanoví přísné etické hranice. Účelem těchto kritérií pro vyloučení je nejen splňovat vysoké etické požadavky investorů, ale také výslovně zakázat investice do sociálně, ekonomicky nebo environmentálně relevantních oborů jako je jaderná energetika, ropné produkty nebo výroba elektrické energie z uhlí, a to s ohledem na negativní vlivy s nimi spojené nebo na jejich rizikový profil. Jde o přímé přispění ke zlepšování stopy v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí.

 

Nejlepší ve své třídě

V rámci přístupu „nejlepší ve své třídě“ se kritéria ESG aplikují s cílem identifikovat průkopníky v jednotlivých odvětvích. Tento přístup umožňuje odvětvově neutrální investiční strategii a zároveň částečně snižuje rizika udržitelnosti.

Analýza ESG s využitím modelu ESGenius správcovské společnosti hodnotí firmy podle jejich rizikového profilu SRI (Socially  responsible investing) /ESG (Enviromental, social and governance). Při použití přístupu nejlepšího ve své třídě se investiční prostředí omezuje pouze na ty nejlepší společnosti z pohledu SRI/ESG a je zajištěno dodržování těch nejpřísnějších standardů udržitelnosti. Ve střednědobém horizontu to přispívá ke zlepšení řízení udržitelnosti cílových společností skrze řízený tok kapitálu. Úspěch tohoto přístupu potvrzuje jasné zvýšení průměrného ratingu, zejména na evropském trhu.

 

Označení Ecolabel a FNG

Některé z fondů správcovské společnosti získaly označení udělované podle platných standardů udržitelnosti finančního trhu, například značku FNG Label nebo rakouskou Ecolabel. Toto nezávislé externí hodnocení a potvrzení je zárukou dodržování stanovených požadavků na udržitelnost.

Kromě uvedených základních zásad a pravidel se na investiční fondy, které podporují cíl udržitelnosti ve smyslu ustanovení článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (nařízení o zveřejňování informací), vztahují následující pokyny:

 

Soustředěný dopad na udržitelnost

Hlavním cílem dopadových fondů (impact investment funds) správcovské společnosti je generovat očekávané výnosy a zároveň investovat do konkrétních řešení sociálních problémů a problémů v oblasti životního prostředí, například změny klimatu. Cílem je dosáhnout měřitelného pozitivního dopadu. Environmentální nebo sociální hodnota, kterou vytvářejí dopadové fondy správcovské společnosti, se přesně vypočítá a transparentně vykáže. Tyto informace se poskytují nad rámec celofiremních zpráv o intenzitě tvorby oxidu uhličitého a výpočtu vodní stopy.

 

Tematické fondy

Udržitelné tematické fondy provádějí cílené investice do oblastí jako je energetická účinnost, obnovitelná energie, udržitelná mobilita či cirkulární ekonomika a do sociálních a rozvojových projektů.

Za každý z těchto fondů se vydávají zprávy o dopadu příslušného tématu na udržitelnost.

Popis nejvýznamnějšíchnegativních dopadů na udržitelnost a veškerých opatření, která bylav tomto směru přijata nebo naplánována.

 

Díky interní aplikaci mají všichni správci fondů a portfolií přístup k relevantním informacím o ESG,které mohou následně zohledňovat při rozhodování o investicích.

Aktivní zavádění minimálních kritérií, kritérií pro vyloučení, screeningu založeného na standardech apřístupu nejlepší ve své třídě umožňují udržovat investice s předpokládanýminegativními důsledky pro udržitelnost na nízké úrovni.

I hlasování a angažovanost umožňují přímo vykonávat vliv na cílové společnosti, prosazovat a dosáhnoutlepšího řízení aspektů udržitelnosti.

Stručný souhrn naší politiky zapojení, jak plníme naši odpovědnost za udržitelnou správu aktiv a další závazky vůči podílníkům

 

Aktivní vlastnictví

Aktivní vlastnictví chápeme jako naši povinnost nejen při výběru cenných papírů zohledňovat kritéria ESG/SRI, ale také být aktivním investorem, který spolupracuje se společnostmi na prosazování opatření podporujících sociální odpovědnost, ochranu životního prostředí a větší transparentnost.

Rozlišujeme zde mezi angažovaností, jinými slovy formálním a informálním dialogem se společnostmi, a výkonem hlasovacích práv na výročních valných hromadách.

 

Angažovanost

Jako proaktivní investor EAM usiluje v rámci svého procesu udržitelnosti o efektivní dialog s vedením příslušných společností. Je tak možné se zaměřit na slabá místa v řízení aspektů životního prostředí, sociálních aspektů a aspektů správy společností s cílem dát podnět k nalezení společné cesty k jejich zlepšení. Angažovanost není jen otázkou odpovědnosti. Přispívá také k minimalizaci rizik a může tak přispívat k dlouhodobému úspěchu investice. EAM tak může z investičních cílů vyloučit ty společnosti, které se soustavně odmítají zapojit do dialogu. EAM používá čtyři strategie angažovanosti:

Angažovanost v Rakousku

Podpora začleňování kritérií ESG do rozhodnutí vedení rakouských společností prostřednictvím setkání investorů/osobních diskusí.

Angažovanost v oblasti jednotlivých témat

Spojení zájmů ESG se zájmy ostatních investorů s cílem získat silnější hlas, zejména vůči mezinárodních konglomerátů. K tomu se používají mezinárodní sítě udržitelnosti, například PRI a CRIC, a služby angažovanosti společnosti Sustainalytics.

Angažovanost na základě spolupráce

Výzkum ESG v oblastech zvláštního společenského významu. Výsledky se předávají vedení fondu a mohou vést k odprodeji investice. Tlak mohou investoři zvyšovat i tak, že se k otázce vyjádří v dopise ESG a/nebo v tiskové zprávě.

Dialogy ESG

Podpora zohledňování rizik ESG při rozhodování vedení mezinárodních společností prostřednictvím dialogu na úrovni výkonného vedení.

Hlasování

Hlasování je ústředním pilířem aktivního přístupu k vlastnictví. EAM vykonává hlasovací práva související s akciemi v držení jejích ESG odpovědných fondů v souladu se zásadami hlasování EAM již od roku 2012. V roce 2016 EAM také rozšířila své hlasovací aktivity na konvenčně spravované kapitálové fondy. Díky této činnosti je hlas investorů, kteří vlastní podílové listy fondů EAM, slyšet jako hlas nepřímých akcionářů cílových společností.

Podrobnější informace o zásadách hlasování můžete najít také na webové stránce EAM na adrese https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien.

Aby bylo zajištěno transparentní a konzistentní hlasování, na hlasovacím portále EAM jsou pravidelně zveřejňovány zprávy o způsobu hlasování na valných hromadách https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/EAM_EngagementReport_2019.pdf

Kodex správy společností a mezinárodně uznávané standardy náležité péče a výkaznictví 

 

Uhlíková stopa

EAM aktivně usiluje o snížení své uhlíkové stopy ve všech oblastech. Proto v souladu s tímto cílem EAM měří v souladu s Protokolem o skleníkových plynech (Greenhouse Gas Protocol) emise v oblasti působnosti 1 (přímé    emise), oblasti působnosti 2 (nepřímé emise z použité elektrické energie) a oblasti působnosti 3 (ostatní nepřímé emise). Zjištěné emise uhlíku jsou pak nejen kompenzovány v souladu s příslušnými mezinárodními standardy, ale jsou zároveň stanoveny cíle redukce emisí a tyto cíle jsou uplatňovány (nahrazení pracovních cest videokonferencemi, přechod na dojíždění hromadnou dopravou, omezení používání papíru apod.).

Sladění EAM s pařížskými cíli v oblasti klimatu

EAM je členem Climate Action 100+. Climate Action 100+ je koalice investorů založená v roce 2017 na dobu pěti let.

Jejím cílem je motivovat 100 největších světových producentů skleníkových plynů, aby snižovali své emise, aby ve své rozvaze uváděli klimatická rizika ve finančním vyjádření a aby svou podnikatelskou strategii sladili s cíli Pařížské dohody. Těchto 100 oslovených společností společně odpovídá zhruba za dvě třetiny celosvětových emisí skleníkových plynů. V rámci Climate Action 100+ společnost Erste Asset Management převzala primární odpovědnost za společné zapojení vůči společností OMV AG.

EAM se rozhodla připojit se v květnu roku 2020 k PACTA 2020. Zkratka PACTA znamená hodnocení přechodu kapitálu podle Pařížské dohody a jde o model vytvořený nezávislým neziskovým think tankem 2° Investing Initiative s cílem hodnotit přívětivost finančních portfolií ke klimatu. Cílem je měřit, jak portfolia odpovídají pařížským klimatickým cílům.

V roce 2016 se EAM stala prvním rakouským správcem aktiv, který podepsal závazek PRI Montreal. Tím se EAM zavázala měřit uhlíkovou stopu všech svých udržitelných akciových a dluhopisových fondů.

Výpočet emisních rizik CO2 v dluhopisových podílových fondech

Pro investice v portfoliích od konce roku 2018 společnost Erste Asset Management rozšířila výpočet emisních rizik CO2 napříč celým spektrem podílových fondů. To znamená, že poprvé a nad rámec požadavků Montrealského příslibu (Montreal Carbon Pledge) jsou do tohoto modelu zahrnovány i dluhopisové fondy.

Výsledek je působivý jak ve vztahu ke všem podílovým fondům Erste Asset Management (s výsledkem více než 30% pod referenční hodnotou) tak ve vztahu k samotným udržitelným fondům EAM (vykazující méně než jednu třetinu emisí než globální průměr dluhopisového trhu).

Pokud jde o jednotlivé fondy, ERSTE RESPONSIBLE BOND (16,7%) a ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (26,6%) vykazují obzvláště přesvědčivý výsledek. Navíc nad rámec nízké stopy CO2 investiční fond ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT přispěl k zabránění vypuštění 74 mil. tun skleníkových emisí investicemi do zelených dluhopisů (detaily tohoto fondu naleznete v samostatném přehledu dopadů ESG).

Podílové akciové fondy, lepší než globální akciový trh:

Nejnovější výsledky akciových podílových fondů Erste Asset Management, které jsou počítány již od roku 2017, jsou přesvědčivé. Intenzita CO2 akciových fondů EAM je o více než 25% nižší než globálního akciového trhu a při zohlednění pouze udržitelných akciových fondů dokonce o více než polovinu celosvětových emisí.
Detailní analýza jednotlivých podílových fondů ukazuje zejména dobré výsledky podílových fondů ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (29,9%) a ERSTE RESPOSIBLE STOCK GLOBAL (33%). Samostatný přehled dopadů EAM fondu ERSTE WWF STOCK ENVIROMENTAL ilustruje skutečnost, že budoucí emise CO2 mohou být sníženy investicemi do vybraných společností (jejichž CO2 stopa je méně než poloviční proti „peer group“). A mimo jiné 22 milionu domácností je poskytována obnovitelná energie.